ผลกระทบจากการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 ต่อต้นทุนคุณภาพของกิจการผลิต ชิ้นส่วนจักรยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท เจริญลาภ ออโตพาร์ท จำกัด

Authors

  • เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพาวเวอร์เม้นท์
  • ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

ผลกระทบจากการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ TS 16949, ต้นทุนคุณภาพ, บริษัท เจริญลาภ ออโตพาร์ท จำกัด, Effects of applying TS 16949 quality management system, Cost of quality, Chareonlap Autoparts Co., Ltd.

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ผลกระทบจากการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 ต่อ ต้นทุนคุณภาพของบริษัท เจริญลาภ ออโตพาร์ท จำกัด โดยจำแนกเป็นรายแผนกและโดยรวมของบริษัท (2) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมิน ต้นทุนความล้มเหลวภายในและต้นทุนความล้มเหลว ภายนอก จากการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 ของบริษัท และ (3) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท เกี่ยวกับการนำระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลต้นทุนคุณภาพ ของบริษัท เจริญลาภ ออโตพาร์ท จำกัด เป็นกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลสำหรับบันทึก ข้อมูลทุติยภูมิและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) การนำระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 มาประยุกต์ใช้มี ผลกระทบต่อต้นทุนคุณภาพในแต่ละแผนก และมีผลกระทบต่อต้นทุนคุณภาพโดยรวม กล่าวคือต้นทุนการป้องกันโดยรวม เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการประเมินโดยรวม ต้นทุนความล้มเหลวภายในโดยรวมและต้นทุนความล้มเหลวภายนอก โดยรวมลดลง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมิน ต้นทุนความล้มเหลวภายในและต้นทุน ความล้มเหลวภายนอกเป็นความสัมพันธ์เชิงลบ และ 3) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีความคิดเห็นว่า การกำหนดนโยบาย การสนับสนุนแก่แผนกต่างๆ ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 และการให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านต้นทุนคุณภาพ เป็นปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 และการ ลดต้นทุนคุณภาพของบริษัท

คำสำคัญ : ผลกระทบจากการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ TS 16949, ต้นทุนคุณภาพ, บริษัท เจริญลาภ ออโตพาร์ท จำกัด

 

Abstract

The purpose of this research were to : 1) analyze the effects of applying the TS 16949 quality management system on each department and overall company cost of quality of the company ; 2) study the correlation of prevention cost and appraisal cost, correlation of prevention cost and internal failure cost, and correlation of prevention cost and external failure cost in applying of the TS 16949 quality management system of the company ; and 3) analyze the opinions of company’s top management toward the implementation of TS 16949 quality management system of the company by using cost of quality data of Chareonlap Autoparts Co., Ltd. as a case study. The research tools were secondary data recording form and interview. Data were analyzed by using mean, standard deviation, t-test and Pearson Product Moment Correlation.

The findings were that : 1) effects of quality cost of each department were significantly different after applying the TS 16949 quality management system, and it caused increasing of overall prevention cost while overall appraisal cost, overall internal failure cost and overall external failure cost were decreasing. ; 2) prevention cost was negatively correlated with appraisal cost, and prevention cost was negatively correlated with both internal and external failure cost ; and 3) top executives of the company thought that by defining the policy and proving the supports in accordance with the TS 16949 quality management system requirements, involving in the quality cost reporting session, and allowing the employees involved in the quality cost improvement activities were the success factors of developing the TS 16949 quality management system and reducing the cost of quality of the company.

Keywords : Effects of applying TS 16949 quality management system, Cost of quality, Chareonlap Autoparts Co., Ltd.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สิริโชคชัยกุล เ., & วศวรรณวัฒน์ ธ. (2013). ผลกระทบจากการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 ต่อต้นทุนคุณภาพของกิจการผลิต ชิ้นส่วนจักรยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท เจริญลาภ ออโตพาร์ท จำกัด. Modern Management Journal, 7(2), 83–98. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11836