การจัดการของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

Authors

  • ศิริวรรณ ชูแก้ว บริษัทโอลิก (ประเทศไทย จำกัด)
  • ปภาวดี มนตรีวัต รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • รังสรรค์ ประเสริฐศรี รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

การจัดการของเสีย, มาตรฐาน, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, Waste management, Standard, Bangpa-in Industrial Estate

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ เปรียบเทียบความคิดเห็นตลอดจน ศึกษาข้อเสนอแนะ ของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการของเสียตามมาตรฐานของนิคม อุตสาหกรรมบางปะอิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าพิจารณา t – distribution ( t -test) ค่าพิจารณา F - distribution (F - test) และค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธี แอลเอสดี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การบำบัดน้ำเสีย คือ การ ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานมากที่สุด ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยองค์กรอยู่ในระดับมาก ด้านสื่อสาร บุคลากรมีความคิดเห็นเรื่องในองค์กรมีป้ายถาวรที่บ่งชี้ประเภทของของเสียจากกระบวนการผลิตพร้อมภาชนะบรรจุที่ เหมาะสมมากที่สุด ด้านการมีส่วนร่วมบุคลากรมีความพึงพอใจกับแนวทางการมีส่วนร่วมของพนักงานในด้านการกำจัดสิ่ง ปฏิกูล เช่น การคัดแยกขยะมากที่สุด ด้านแนวทางการจัดการของเสียบุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการจัดการของ เสียในองค์กรที่ทำอยู่ก่อให้เกิดความสำนึกและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานในองค์กรมากที่สุด โดยพบว่า บุคลากรที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมประเภทเกี่ยวกับสิ่งทอ / เครื่องหนัง / เฟอร์นิเจอร์ มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ ของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ซึ่งบุคลากร ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นในด้านการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร การมีส่วนร่วมและด้านแนว ทางการจัดการของเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินสูงกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยม 3-มัธยม 6 ปวช.-ปวส. และ ปริญญาตรี โดยบุคลากรที่ทำงานในกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการของเสีย ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินน้อยกว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ในส่วนข้อเสนอแนะด้านการ สื่อสาร บุคลากรต้องการให้ข้อกำหนดต่าง ๆ ควรมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ด้านการมีส่วนร่วมควรมีการส่งเสริมให้พนักงาน ประหยัดเพื่อให้การทิ้งขยะลดลง ด้านแนวทางการจัดการของเสียควรมีการจัดการด้านมลภาวะทางอากาศควบคู่ไปด้วย

คำสำคัญ : การจัดการของเสีย, มาตรฐาน, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

 

ABSTRACT

The purposes of this research are study the understanding, study the opinion, compare the understanding, compare the opinion and study the suggestion about the waste management standards of Bangpa-in industrial estate. The chosen sample was 400 employees in Bangpa-in Industrial. The study tool was questionnaires. The statics used in the analytical data was frequency, percentage, average, standard division, t-distribution test (T-test), f-distribution (F-test) and analysis of variance by least significant difference method (LSD method).

The paper results demonstrate that: 1) Bangpa-in industrial estate employees are most understanding in the meaning of the waste water cure while employees are least understanding in the useful of the transportation invoice. 2) Opinions on overview about factor organization about the waste management are found in high level, including communication, participation and waste management. 3) Employees work in the textile/leather/furniture industrial, understands in the waste management standards of Bangpa-in industrial estate more than other industrials. 4) Employees with higher education bachelor have opinions about the data communication, participation and waste management guidelines in organization more than employees with lower education bachelor. However employees work in the electronic industrial have opinions about waste management guidelines lower than other industrials. 5)Suggestions on factor organization about the waste management are divided into 3 parts.(1) Communication: Employees have opinions that agencies should to make regulations are clear and easy to understand.(2) Participation: Should to encourage employees to have the participation about the waste management by make a campaign to reduce leaving waste.(3) Waste management guidelines: Agencies should to have the management of the air pollution.

Keywords : Waste management, Standard, Bangpa-in Industrial Estate

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ชูแก้ว ศ., มนตรีวัต ป., & ประเสริฐศรี ร. (2013). การจัดการของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน. Modern Management Journal, 7(2), 99–108. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11838

Most read articles by the same author(s)