ลักษณะและขอบเขตงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Authors

  • อัศวิน แสงพิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Keywords:

งานวิจัย, การท่องเที่ยว, การโรงแรม, Research, Tourism, Hotel

Abstract

บทคัดย่อ

ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในวงวิชาการยังไม่มีการวิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยในสาขานี้อย่างลึกซึ้งเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ลักษณะ และขอบเขตงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการและผู้ที่สนใจงานวิจัยในสาขานี้ โดยจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยในอนาคต โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ของบทความมาจากงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศไทยในรอบทศวรรษ (2543 – 2553) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของผู้เขียน รวมทั้งมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมในส่วนของงานวิจัยต่างประเทศด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อสะท้อนลักษณะและขอบเขตของงานวิจัยในสาขานี้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : งานวิจัย การท่องเที่ยว การโรงแรม

 

ABSTRACT

Although there has been an abundance of tourism and hotel studies, there is still a lack of papers analyzing the characteristics of tourism and hotel studies for the academic purposes. This paper aims to analyze the purposes, general characteristics, and the scope of tourism and hotel studies in order to provide the helpful information for the academic community and those interested in this discipline. Most contents of the paper are based on a research ‘An Analysis of Tourism and Hotel Studies in Thailand during the Past Decade (2000 – 2010)’ which is the author’s own work. Furthermore, this paper also discusses the tourism and hotel studies in relation to international context to reflect the characteristics and scope of the research in this discipline on a wider scale.

Keywords : Research, Tourism, Hotel

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

แสงพิกุล อ. (2013). ลักษณะและขอบเขตงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม. Modern Management Journal, 10(1), 1–15. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11839