รู้หลักก่อน แล้วศึกษา และสอนให้ได้ผล

Authors

  • มานิต ศุทธสกุล รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศุทธสกุล ม. (2013). รู้หลักก่อน แล้วศึกษา และสอนให้ได้ผล. Modern Management Journal, 7(2), 109–120. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11840