เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปธุรกิจอย่างยั่งยืน

Authors

  • จีราภรณ์ สุธัมมสภา รองศาสตราจารย์ประจำแขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การปฏิรูปธุรกิจ, ความยั่งยืน, ICT, Business Transformation, Sustainable

Abstract

บทคัดย่อ

ผู้นำในองค์การในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกนี้ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้โลกร้อนขึ้นวิกฤติเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก แหล่งพลังงานจากฟอสซิลลดน้อยลง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแข่งขันทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ความคาดหวังของลูกค้า กระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อองค์การธุรกิจต่างๆในการที่จะเปลี่ยนวิธีกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจอันนำมาซึ่งการปฎิรูปธุรกิจนั่นเอง องค์การหรือธุรกิจปฎิรูปธุรกิจเพื่อต้องการการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ เพิ่มผลิตภาพ การเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ และทำให้ห่วงโซ่อุปทานเหมาะสมที่สุด ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เช่น โมบายเทคโนโลยีเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เทคโนโลยีการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมและเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญและเป็นตัวสร้างความสามารถของแต่ละองค์การในการปฎิรูปธุรกิจให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ อย่างไรก็ดี การปฎิรูปธุรกิจให้ได้เป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงตลอดไปนั้นต้องการดำเนินการปฎิรูปธุรกิจอย่างเหมาะสมด้วยการสร้างให้เกิดความสมดุลย์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปฏิรูปธุรกิจ ความยั่งยืน

 

ABSTRACT

In every industry both public and private organization, business leaders face and realize the relentless changes of this world, natural disaster, climate change, economic crisis, globalization, increasing world population, lessen fossil energy resources, new technology, new competition and customer expectation have created tremendous pressure to change the way they set their strategies and run their organizations as known as the “Business Transformation”. Business transformation enables business to improve productivity and efficiency, reach new markets and optimize supply chains. Adoption new Technology of mobile technology, cloud computing business analytics and optimization, and social business, are the key driver and enabler for each organization to transform the business. However the sustainable business which able to survive perpetually, business themselves need to execute business transformation strategy a long with balancing and optimizing among the three domains which are economy, society and natural environment.

Keywords: ICT, Business Transformation, Sustainable

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุธัมมสภา จ. (2013). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปธุรกิจอย่างยั่งยืน. Modern Management Journal, 10(1), 16–25. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11842