บัญชีพอเพียงสำหรับมนุษย์เงินเดือน

Authors

  • วิเชียร โชติวัฒนา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนครราชสีมา

Keywords:

บัญชีพอเพียง, บัญชีครัวเรือน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฏีใหม่, Sufficiency economy account, Household account, Sufficiency Economy, New theory

Abstract

บทคัดย่อ

บัญชีพอเพียงถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้จ่ายเงินเกินตัวของมนุษย์เงินเดือน โดยพัฒนามาจากบัญชีครัวเรือน ผนวกกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนที่ชัดเจนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บัญชีพอเพียงจะแบ่งเงินเดือนออกเป็นสองระดับคือ (1) ระดับเงินเดือนขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยส่วนค่าใช้จ่ายทั่วไปและส่วนค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน (2) ระดับเงินส่วนเกิน ประกอบด้วยส่วนภูมิคุ้มกัน ส่วนช่วยเหลือสังคม และเงินออม ประเภทบัญชีแบ่งออกเป็นรายรับ รายจ่ายทั่วไป รายจ่ายฉุกเฉิน และรายจ่ายเพื่อสังคมเพื่อให้ครอบคลุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นยังนำเสนอนวัตกรรมใหม่คือบัญชีพอเพียงที่ทำงานบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

คำสำคัญ : บัญชีพอเพียง, บัญชีครัวเรือน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฏีใหม่

 

ABSTRACT

The Sufficiency Economy Account has been developed in order to help an ordinary employee ora common wage-earner to avoid overspending. Basically, it combines the philosophy of household economy with His Majesty King Bhumibol Adulyadej's ‘Sufficiency Economy’ - the ‘ New theory’. The‘New theory’ especially the concept of clearly classification of salary allocation is fundamental structure of the ‘Sufficiency Economy Account’ or ‘PohPeang Account’. The PohPeang Account is divided into 2levels: (1) a basic salary account consists of general expenditure and the other is for emergency expenditure; (2) an account surplus consists of immunity expenditure, charity expenditure and saving. Further, the account can be classified as income, general expense, emergency expense and charity expense in order to incorporate the philosophy of Sufficiency Economy. Additionally, The PohPeang Account is one of an innovation that can work on Smartphones with Android operating system.

Keywords: Sufficiency economy account, Household account, Sufficiency Economy, New theory

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

โชติวัฒนา ว. (2013). บัญชีพอเพียงสำหรับมนุษย์เงินเดือน. Modern Management Journal, 10(1), 64–75. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11847