ภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Authors

  • ธนกร โพธิ์นิยม มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ราณี อิสิชัยกุล รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

ภาวะผู้นำ ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์, เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, จังหวัดชลบุรี, Leadership, Automotive parts business, Laem Chabang Industrial Estate, Chon buri Province

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (2) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางการบริหารขององค์กรกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร และ (4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร

ประชากร คือ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% ในการหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้ 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จำนวนแบบสอบถามที่ใช้ได้จำนวน 393 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไค-สแควร์ การทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้นำเชิงเป้าหมาย (2) ลักษณะส่วนบุคล ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปและเป้าหมายแตกต่างกันทุกด้าน ยกเว้นด้านสถานภาพสมรส และด้านอายุ (3) ลักษณะทางการบริหาร ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปและเป้าหมายของผู้บริหาร แตกต่างกันทุกด้าน (4) บุคลิกภาพทางกาย บุคลิกภาพทางอารมณ์ และจิตวิทยา และบุคลิกภาพทางสังคม ของผู้บริหารธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป และภาวะผู้นำเชิงเป้าหมายแตกต่างกันเป็นรายด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

 

ABSTRACT

The purposes of this study were: (1) to study leadership of the executives of automotive parts businesses in Laem Chabang Industrial Estate, Chonburi Province; (2) to analyze the relationship between personal characteristics and leadership of the executives; (3) to analyze relationship between the administrative characteristics and executive leadership; and (4) to analyze relationship between the personality and leadership of the executives.

The survey research was conducted in the population of the executives and operational staff of automotive parts businesses in Laem Chabang Industrial Estate, Chonburi Province, using Yamane's formula at the 0.05 level of significance in the finding of 400 samples. The instrument used was a questionaire. A total of 393 questionaires was analyzed as percentage, mean, standard deviation, chi -square test, and t-test.

The results showed that (1) leadership style of the executives was transactional leadership. (2)Respondents with different personal characteristics had different opinions on transformational and transactional leadership, except for the marital status and age. (3) Different administrative characteristics were related to differences in transformational and transactional leadership. (4) Physical personality, emotional and personality psychology, and social personality of executives were related to transformational and transactional leadership, at the 0.05 level of significance.

Keywords: Leadership, Automotive parts business, Laem Chabang Industrial Estate, Chon buri Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

โพธิ์นิยม ธ., & อิสิชัยกุล ร. (2013). ภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. Modern Management Journal, 10(1), 76–88. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11850