การศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีมาใช้ในประเทศไทย

Authors

  • ณัชชารีย์ จุรีย์โรจน์ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  • ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Keywords:

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงาน, สำนักงานสอบบัญชี, ผู้สอบบัญชี, International Standard on Quality Control, Audit Firm, Auditor

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ สำนักงานสอบบัญชี มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยและบทความ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีและนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการใช้เหตุผลตามหลักตรรกะ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีมาใช้ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดจากการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีมาใช้ในระดับภาพรวม 3 อันดับแรกคือ ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล ปัญหาด้านการติดตามผล และปัญหาด้านผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังพบว่า สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีมาใช้ ในขณะที่สำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณงานและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ : มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงาน สำนักงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี

 

ABSTRACT

The objectives of the study are to examine the problems and affect from International Standard on Quality Control (ISQC1) implementing in Thailand. Methods used in this study are questionnaire survey and interview. This study found that 3 most problems overall were Human Resources, Engagement Performance and Monitoring respectively. In addition, this study found that the leading audit firms or big4 firms were not affected by International Standards on Quality Control implementation while the others which were the small and medium audit firms on big 4 firms were slightly affected owing to the increase of audit works and costs.

Keywords : International Standard on Quality Control, Audit Firm, Auditor.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จุรีย์โรจน์ ณ., & ศรีจั่นเพชร ศ. (2013). การศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีมาใช้ในประเทศไทย. Modern Management Journal, 10(1), 89–106. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11852