ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Primavera 5.0 ณ มทร.รัตนโกสินทร์

Authors

  • เฉลิมเกียรติ หรรษาจรูญโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ขวัญชัย จันทนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • กัณฐิกา อ้นมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Keywords:

สื่อการเรียนรู้, โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยบริหารโครงการ, แผนงาน, Learning media, Project management software, Schedule

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยงานบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งเป็น ช่องทางที่เปิดกว้างให้กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Primavera 5.0 ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการสอนในรายวิชา 09-560-482 (การวางแผนและควบคุมงาน ก่อสร้าง 2 ) และรายวิชา CTM 3204 (การจัดการงานก่อสร้าง 4) ซึ่งเป็นวิชาประจำหลักสูตร การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้น การจัดทำสื่อการเรียนรู้ โดยมีลำดับขั้นตอนในการดำเนินโครงการดังแสดงในแผนภูมิ ภาพที่ 1 โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อ วัดระดับความพึงพอใจในตัวต้นแบบสื่อการเรียนรู้ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่นักศึกษาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล- รัตนโกสินทร์ โดยเป็นการสอบถามทั้งก่อนและหลังการใช้โปรแกรม เพื่อจะได้ปรับปรุงต้นแบบสื่อการเรียนรู้ให้มีความ เหมาะสมมากที่สุด

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างมีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Primavera 5.0 ในการวางแผนงานก่อสร้างได้มากขึ้น จากเดิมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมระดับมาก ร้อยละ 10.64 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 46.43 (ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 8 ข้อ 12) นอกจากนี้แล้วนักศึกษามีความพึงพอใจในต้นแบบสื่อ การเรียนรู้และสามารถเรียนรู้การใช้งานเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองผ่านทางต้นแบบสื่อการเรียนรู้และคู่มือการใช้งานโปรแกรม Primavera 5.0 ที่ได้จัดทำขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

คำสำคัญ : สื่อการเรียนรู้, โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยบริหารโครงการ, แผนงาน

 

Abstract

The purpose of this research was to produce a learning media which relate to software operation for helping construction management works. It is a wided-open channel for both students and persons who are interest in this field and have an opportunity to practice and learn by themselves efficiently. However It can be used as a teaching tool especially for these subjects, planning & consturction control 2, and construction management 4, which were in the academic program. To collect all data for this research , Researchers decide to use questionaires by measureing level of satisfactions items, pre-test and post-test which categories in 1 to 5 scales, strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, and strongly agree. Samples were students in construction management program of Rajamangala University of Technology Rattanakosin at Salaya area.

Findings are students can use Primavera in the construction planning process much more, 10.64 percent of the students (in item 12 from table 4) were increase to 46.43 percent (item 12 table 8). Students were appreciate in learning media and able to study by themselves. Learning media and user’s manual were produces of this research as well. These students will have enought knowledge to go forward in their career soon.

Keywords : Learning media, Project management software, Schedule

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

หรรษาจรูญโรจน์ เ., จันทนา ข., อ้นมณี ก., & รัตนธีรวงศ์ ว. (2013). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Primavera 5.0 ณ มทร.รัตนโกสินทร์. Modern Management Journal, 8(2), 81–94. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11862