ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง

Authors

  • ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม รองศาสตราจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

ความปลอดภัย, อัคคีภัย, อาคารสูง, safety, fire, high-rise building

Abstract

บทคัดย่อ

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เมืองที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้มีก่อสร้างอาคารสูงเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ที่ทำงาน ศูนย์การค้า โรงแรม หรืออื่นๆ อาคารสูงส่วนใหญ่จะใช้เป็นอาคารสาธารณะจึงมีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยขึ้น และเนื่องจากอาคารสูงเป็นอาคารที่มีผู้ใช้อาคารจำนวนมากเมื่อมีความเสี่ยงสูงก็จะส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ใช้อาคารและผู้จัดการอาคารจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในอาคารสูง ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัย ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและอุบัติภัย และความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินในบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดในอาคารสูงนั้นความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยนับเป็นอุบัติภัยที่รุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายสูงสุด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอยู่อาศัยและใช้งานอาคารสูงได้อย่างปลอดภัยจากอัคคีภัย ผู้ใช้อาคารควรทราบถึงลักษณะสำคัญของอาคารที่ดีมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทั้งนี้อาคารที่ปลอดภัยจากอัคคีภัยนั้นควรเป็นอาคารที่มีระบบการแบ่งพื้นที่ป้องกันไฟที่ดี มีระบบควบคุมควันไฟที่ดี มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดี มีทางหนีไฟที่สมบูรณ์และมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในส่วนของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้อาคารก็ควรเรียนรู้แนวปฏิบัติในการอยู่อาศัยหรือใช้งานอาคารสูง เตรียมตัวศึกษามาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร ร่วมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟเพื่อที่จะเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติ ไม่ตกใจจนเกินเหตุ และไม่ประมาท

คำสำคัญ : ความปลอดภัย อัคคีภัย อาคารสูง

 

ABSTRACT

At present the pattern of Thai lifestyle has been changed because of rapid socio-economic and technological development. In order to optimize land utilization, many high-rise buildings were constructed for various purposes i.e. residential area, office area, department store, hotel and etc. Normally high-rise building was used for public building where a high potential to generate risk has. If the accident occurs, it may affect the large numbers of occupants. Therefore, it is essential for the occupants and facility managers to be aware of risks which include health risk, safety risk and security risk. Among the risk in high-rise building, fire safety risk is the most severe one and causes maximum damages. The occupants should understand the safety standard of high-rise building which comprises good fire compartment, smoke control system, fire protection system, fire safety evacuation and suitable construction materials. In addition occupants should study safety manual and participate in fire evacuation training in order to face with the crisis with their conscious and without carelessness.

Keywords : safety, fire, high-rise building

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

บุณย์เพิ่ม ท. (2013). ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง. Modern Management Journal, 9(2), 1–9. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11863

Most read articles by the same author(s)