แนวความคิดการตลาดแบบองค์รวม

Authors

  • เสาวภา มีถาวรกุล รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

แนวความคิด, การตลาด, แบบองค์รวม, Concept, Marketing, Holistic

Abstract

บทคัดย่อ

แนวความคิดการตลาดแบบองค์รวม เป็นแนวความคิดที่นำเอาแนวความคิดการตลาดมาเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิตอล นั่นคือ เป็นแนวความคิดที่มาจากการเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจการต่อลูกค้าและผู้ร่วมงาน โดยทำการสำรวจคุณค่า การสร้างคุณค่าและการส่งมอบคุณค่า ซึ่งจะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและการเจริญเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการ และใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

คำสำคัญ : แนวความคิด การตลาด แบบองค์รวม

 

ABSTRACT

The Holistic Marketing Concept is an idea that related to marketing concept to the digital Technology one. The idea comes from the connection between electronical systems and business relationship toward customer and colleague, by value exploration value creation, value delivery for the propose of Long-term, relationship as well as growth with stakeholders. This is the framework for analysis and new product development.

Keywords: Concept, Marketing, Holistic

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

มีถาวรกุล เ. (2013). แนวความคิดการตลาดแบบองค์รวม. Modern Management Journal, 9(2), 10–15. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11864