การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน

Authors

  • ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

รุ่งปัจฉิม ช. (2013). การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน. Modern Management Journal, 8(2), 111–119. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11867