การศึกษารูปแบบและการออกแบบระบบบัญชีและการบริหารการเงินของกองทุนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Authors

  • สุชาดา สถาวรวงศ์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

กองทุน, ระบบบัญชีและการบริหารการเงิน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, Fund, Accounting System and Financial Management, Sukhothai Thammarat Open University

Abstract

บทดัดย่อ

การวิจัยครั้งนื้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบกองทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) ออกแบบระบบบัญชีและการบริหารการเงินของกองทุนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 3) กำหนดกรอบแนวทางนำไปสุ่การออกข้อบังคับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนตามภารกิจหลักของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในส่วนข้อมูลปฐมภูมิรวบรวม จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบัญชีกองทุนและการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยที่เลือกแบบเจาะจงจำนวน 4 มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนข้อมูล ทุติยภูมิเป็นข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และนำมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) กองทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหลัก จำนวน 9 กองทุนได้แก่ กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการจัดการเรียนการสอน กองทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนบริการวิชาการแก่สังคม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนบุคลากร กองทุนสื่อการศึกษาทางไกล และกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 2) การออกแบบระบบบัญชีและการบริหารการเงินของกองทุนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นการออกแบบข้อมูลนำเข้า ของกองทุนกองทุน ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบผังบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการออกแบบกระบวนการและ รายงานทางการเงินคืองบการเงินและรายงานเพื่อการจัดการ 3) การกำหนดกรอบแนวทางนำไปสุ่การออกข้อบังคับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ แต่ละกองทุนเพื่อให้การปฏิบัติมิประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป

คำสำคัญ : กองทุน ระบบบัญชีและการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ABSTRACT

The objectives of this research were to 1) study appropriate patterns of funds in relation to the missions of Sukhothai Thammathirat Open University 2) design fund accounting system and financial management in relation to the missions of Sukhothai Thammathirat Open University 3) set guidelines for the issuance of fond regulations based on the missions of Sukhothai Thammathirat Open University.

This research was qualitative and the research methodology was studying primary and secondary data. Primary data were collected by field studying concerning fond accounting and financial practices of 4 purposive universities and organizing workshops among administrators and related officers of Sukhothai Thammathirat Open University. The secondary data were collected from fond accounting standards and related materials. Procedure for data analysis was content analysis.

The results of this study showed that 1) appropriated funds are 9 funds: General Fund, Learning Management Fund, Research and Development Fund, Social Service Fund, Art and Culture Fund, Fixed Assets Fund, Personnel Fund , Distance Media Fund and Financial Stability Fund. 2) the design of fond accounting and financial management includes input data setting , accounting process and financial reporting 3) guidelines for the issuance of fond-related regulations must be in accordance with the objectives of each fond for promoting efficient and effective operations.

Keywords: Fund, Accounting System and Financial Management, Sukhothai Thammarat Open University

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สถาวรวงศ์ ส. (2013). การศึกษารูปแบบและการออกแบบระบบบัญชีและการบริหารการเงินของกองทุนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Modern Management Journal, 9(2), 28–40. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11868