สภาพปัจจุบันของการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

Authors

  • เพ็ญศรี พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Keywords:

กระบวนการบริหาร, โรงงานอุตสาหกรรม, จังหวัดสงขลา, management process, factories, Songkhla Province

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการนำกระบวนการบริหารจัดการมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา (2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการบริหารจัดการกับคุณลักษณะของอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 252 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที(t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test)

ผลการวิจัย พบว่า (1) กระบวนการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และโรงงานมีการใช้วิธีการควบคุมในการบริหารจัดการมากกว่ากระบวนการบริหารจัดการด้านอื่น (2) ความแตกต่างของกระบวนการบริหารจัดการโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันในด้านขนาด และการผ่านการรับรองมาตรฐาน โรงงานขนาดใหญ่มีกระบวนการบริหารจัดการในระดับมากกว่าโรงงานขนาดกลาง และเล็ก และโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานใช้กระบวนการบริหารจัดการในระดับมากกว่าโรงงานที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน แต่ด้านสัดส่วนการลงทุนพบความแตกต่างของกระบวนการบริหารจัดการเฉพาะด้านการควบคุม โดยพบว่าโรงงานที่เป็นบริษัทต่างชาติ และบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติ มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมมากกว่าบริษัทของคนไทย

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ หากโรงงานอุตสาหกรรมต้องการเพิ่มผลการดำเนินธุรกิจควรนำกระบวนการบริหารจัดการ POLC ที่เป็นแนวคิดขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้

คำสำคัญ : กระบวนการบริหาร โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา

 

ABSTRACT

The objectives of this research were (i) to explore current application of management process in industrial in Songkhla Province, and (ii) to compare management process with industrial characteristics. Research methodology for this study was survey research. Data were collected by using questionnaires for 252 factory managers. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and Ftest were undertaken for data analysis.

Research findings were (1) management process of factories were in high level and most factories tended to use control process rather than other management process. (2) The differences among factories different in size and certified standard were that large factories tended to use more of the management process than medium and small factories, certified factories applied the management process more than uncertified factories, and foreign-owned and joint venture factories tended to use higher degree of control process than Thai-owned factories.

The research suggested that fundamental POLC management process principle should be adopted in order to improve business performance of the factories.

Keywords: management process, factories, Songkhla Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

พิทักษ์ธรรม เ. (2013). สภาพปัจจุบันของการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา. Modern Management Journal, 9(2), 68–77. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11873