การออกแบบระบบการจัดทำต้นทุนผลผลิต ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Authors

  • อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

ระบบ, ต้นทุนผลผลิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, System, Output Cost, Sukhothai Thammathirat Open University

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

วิธีการศึกษาวิจัย ทำโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย แล้วนำมาเป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่ระบบการคำนวณต้นทุนที่ออกแบบไว้จนได้ออกมาเป็นรายงานต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม เพื่อที่ผู้บริหารจะนำไปใช้ในการตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ใช้ต้นทุนในการทำผลผลิตทั้งหมด 5 ผลผลิต ด้วยวงเงินทั้งสิ้น 748,426,661.59 บาท ซึ่งหากจำแนกต้นทุนตามผลผลิต พบว่า ผลผลิตที่ 1 การผลิตบัณฑิต ใช้ต้นทุนรวมมากที่สุด คือ ใช้ต้นทุนทั้งสิ้น 597,424,411.97 บาท รองลงมาคือผลผลิตที่ 5 การบริการรูปแบบพิเศษ ใช้ต้นทุนทั้งสิ้น 114,994,642.00 บาท ผลผลิตที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใช้ต้นทุนทั้งสิ้น 18,497,665.34 บาท และผลผลิตที่3 การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้ต้นทุนทั้งสิ้น 12,598,974.77 บาท และที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดคือ ผลผลิตที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใช้ต้นทุนทั้งสิ้น 4,941,967.52  บาท และหากจำแนกต้นทุนตามกิจกรรมในผลผลิต พบว่า ในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมบริการการศึกษา ใช้ต้นทุนมากที่สุด ส่วนกิจกรรมที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด คือ กิจกรรมรับนักศึกษาและลงทะเบียนนักศึกษา ในผลผลิตที่ 2 พบว่าได้ใช้ ต้นทุนทังหมดไปในกิจกรรมเดียว คือ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ในผลผลิตที่ 3 พบว่ากิจกรรมบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆใช้ต้นทุนมากที่สุด ส่วนกิจกรรมที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดคือกิจกรรมบริการสร้างแบบทดสอบและจัดสอบ ใน ผลผลิตที่4 พบว่าได้ใช้ต้นทุนทั้งหมดไปในกิจกรรมเดียวคือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและในผลผลิตที่5 พบว่า กิจกรรมบริการห้องประชุม ที่พัก จัดเลี้ยงและซักรีด ใช้ต้นทุนมากที่สุด ส่วนกิจกรรมที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด คือ กิจกรรมจัดจำหน่ายวัสดุและสื่อการศึกษา

คำสำคัญ: ระบบ ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

Abstract

The study aims to design the output cost estimation system of Sukhothai Thammathirat Open University and to compute the cost of university’s output during the first 6 months of the budget year 2009.

The research methodology includes data collection of real expenses of all units; and then data are put into the cost estimation system to examine product and activity costs. This is to provide the guidance for management in making the right decision. In terms of product and activity costs, the university spent most of its budget on 5 key working units with the total of 748,426,644.59 Baht. The highest costs of the university were spent on Graduate Producing unit, then Extraordinary Service unit, R&D unit, Academic Service unit and Art & Culture Enhancement unit respectively. Furthermore, the study found that:

output no.1 (the graduate producing function) utilized most of spending on “education service activity”;

output no. 2 (the R&D mission) allocated all of its resources to one single activity - “research work to develop the body of knowledge”;

output no. 3 (the academic services for external client) spent mostly on “facility & equipment service activity”;

output no. 4 (Art & Culture mission) put all of the cost to the only activity - “art & culture enhancement”; and the last output (Extraordinary services) utilized most of resources on “meeting room, accommodation and laundry services”.

Keywords: System, Output Cost, Sukhothai Thammathirat Open University

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ชีวะตระกูลกิจ อ. (2013). การออกแบบระบบการจัดทำต้นทุนผลผลิต ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Modern Management Journal, 8(1), 1–16. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11908

Most read articles by the same author(s)