แนวความคิด และวิวัฒนาการของแบบจำลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี

Authors

  • ปราโมทย์ ลือนาม อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Keywords:

แนวความคิด, วิวัฒนาการ, แบบจำลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี, Concepts, Evolution, Technology Acceptance Model

Abstract

บทคัดย่อ

แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำมาใช้อธิบายพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมานานกว่าสองทศวรรษ วัตถุประสงค์ของการใช้แบบจำลองคือเพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในเทคโนโลยี และใช้สำหรับพยากรณ์การใช้งานของระบบสารสนเทศ บทความนี้กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐาน และ วิวัฒนาการของแบบจำลอง รวมทั้งอธิบาย ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่เกี่ยวช้อง ส่วนขยายปรับปรุงเพิ่มเติม รายละเอียด ของโครงสร้าง และข้อจำกัดของแบบจำลอง

คำสำคัญ : แนวความคิด วิวัฒนาการ แบบจำลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี

 

ABSTRACT

The Technology Acceptance Model (TAM) has been widely used for modeling user acceptance of Information Systems (IS) for over two decades. The goal of TAM is to provide an explanation of the determinants of technology acceptance that is general, capable of predicting system use. This article reviews concepts and evolution of TAM. Prior related studies, extensions to original model, description of constructs, and limitations are also provided.

Keywords: Concepts, Evolution, Technology Acceptance Model

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ลือนาม ป. (2013). แนวความคิด และวิวัฒนาการของแบบจำลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี. Modern Management Journal, 9(1), 9–17. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11933