นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Authors

  • สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

นโยบาย, การบัญชี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, Policy, Accounting, Sukhothai Thammathirat Open University

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายการบัญชีของทุกประเภทบัญชี ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วิธีการศึกษาวิจัย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทำการศึกษาข้อมูลจากนโยบายการบัญชี ของหน่วยงานภาครัฐ หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และศึกษาดูงานนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3 แห่ง คือ จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนศึกษาแนวปฎิบัติทางการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราชในปัจจุบัน เสนอแนวทางปฎิบัติทางบัญชีที่เหมาะสำหรับกำหนด เป็นกรอบนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป

ผลการวิจัย ได้กำหนดหลักการและนโยบายการบัญชีเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หลักการและนโยบายการบัญชีทั่วไป ได้แก่ หลักบัญชีคู่ หลักเกณฑ์คงค้าง หลักการดำเนินงานต่อเนื่องและหลักรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเป็นกรอบงานทางบัญชีที่ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ กลุ่มที่ 2 หลักการและนโยบายการบัญชีซึ่งจำแนกตามประเภทบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายของรายการบัญชีที่ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ ยังคงใช้หลักการและนโยบายการบัญชีของภาครัฐและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กลุ่มที่ 3 รายการบัญชีที่มีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ ได้กำหนดนโยบายบัญชีและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมกับกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อหาวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและนโยบายการบัญชีของแต่ละประเภทรายการบัญชี

คำสำคัญ : นโยบาย การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine Sukhothai Thammathirat Open University’s accounting policies of all groups of accounts namely; assets, liabilities, owners’ equity, revenue and expenditures, in order to make them in accordance with the government’ ร accounting policies and generally accepted accounting principles.

This research was qualitative research. The research methodology included data studying from general accounting practice of Chulalongkom University, King Mongkut's University of Technology, Suranaree University of Technology and Sukhothai Thammathirat Open University about the government’s  accounting policies and generally accepted accounting principles. The researchers found that Sukhothai Thammathirat Open University’s accounting practice had various problems, therefore the team research analyzed the problems and suggested the proper accounting practices and policies.

The results of the study showed 3 groups of proper accounting practices and policies. 1) Generally accepted accounting principles namely; double - entry system, accrual basis, going concern and accounting period are needed to be practised. 2) For the normal transactions, government principles and accounting policies and also generally accepted accounting principles of assets, liabilities, owners’ equity, revenue and expenditures showed still be practised. 3) For all the problem transactions, the proper accounting practices and policies should be practised. The Further suggestion is that the relevant departments need to take responsibility in finding the way how to meet the proper accounting practices and policies.

Keywords: Policy, Accounting, Sukhothai Thammathirat Open University

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สิทธิเลิศประสิทธิ์ ส. (2013). นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Modern Management Journal, 9(1), 18–26. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11935