ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยว โครงสร้างรายได้ และการกระจายรายได้ของชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก

Authors

  • ประไพพิศ สวัสดิ์รมย์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มุขสุดา พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

ผลกระทบ การขยายการท่องเที่ยว, โครงสร้างรายได้, การกระจายรายได้, Impact, Tourism Expansion, Income Structure, Income Distribution

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวชุมชน โครงสร้างรายได้ และการกระจายรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จำนวน 600 ครัวเรือน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือน โดยทำการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การกระจายรายได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จินี่

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกคือ ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว และการให้บริการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ 1) ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 2) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ 3) ปัจจัยทางด้านสังคม

ส่าหรับโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นรายได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีสัดส่วนมากที่สุด โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เป็นรายได้ที่มีสัดส่วนมากที่สุด ส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะมีรายได้จากเงินเดือนเป็นรายได้ที่มีสัดส่วนมากที่สุด สำหรับการกระจายรายได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวมีการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.7006 และ 0.6929 ตามลำดับ ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และการปรับปรุงแหล่งชุมชนท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน และมีการจ้างงานในแหล่งชุมชนท่องเที่ยวมากขึ้นต่อไป

คำสำคัญ : ผลกระทบ การขยายการท่องเที่ยว โครงสร้างรายได้ การกระจายรายได้

 

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine factors affecting the growth of the tourism community. Revenue structure and distribution of tourism income communities in the eastern province of Chonburi, Rayong, Chanthaburi and Trat, 600 households were collected by using questionnaires and interviews with the head of household or household member. Sampling by the group (Cluster Sampling), and a random sample (Simple Random Sampling) were used the data analysis included percentage, mean, standard deviation, and income distribution analysis with a Gini Coefficient.

The results showed a factor affecting the growth of tourism in the East is the political, economic, social, environmental, information technology of tourism and travel, the promotion of tourism marketing, and services on tourism. The most third priority factors impact tourism growth as 1) environmental, 2) information technology on tourism, and 3) social factors.

Most majority on income structure of the tourism community about tourism income accounted proceeds, the sale of a product as be the highest income accounted. Income-not related to tourism as a salary that is the most income. The distribution of income associated with tourism and income are not related to tourism of community tourism income distribution are inequality. The coefficient is 0.7006 and 0.6929, respectively. Thus the government and relevant agencies should set a strategy, develop and improve tourism community to create opportunities for income distribution to the community, including employment in the community to travel more.

Keywords: Impact, Tourism Expansion, Income Structure, Income Distribution

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สวัสดิ์รมย์ ป., & พูลสวัสดิ์ ม. (2013). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยว โครงสร้างรายได้ และการกระจายรายได้ของชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก. Modern Management Journal, 9(1), 27–41. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11937