การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Authors

  • โชคดี ยี่แพร่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตอร์ชั่น จำกัด
  • ต่อตระกูล ยมนาค รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม รองศาสตราจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

การจัดการขยะ, ขยะจากงานก่อสร้าง, กระบวนการจัดการขยะ, สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน, waste management, construction waste, waste management process, sustainable environment

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะจากการก่อสร้างโครงการอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 2) ศึกษากระบวนการจัดการขยะจากการก่อสร้างโครงการอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และ 3) นำเสนอกระบวนการจัดการขยะของโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยมีประชากรคือ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุมงาน หรือบุคคลที่รับรู้สถานการณ์หน้างานของโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษประเภทอาคารพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์มีจำนวน 30 ตัวอย่าง และการตอบแบบสอบถามมีจำนวน 61 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่าวัสดุ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ของวัสดุต่างๆ และวัสดุกลุ่มไม้รูปพรรณ เป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดขยะจากกระบวนการก่อสร้างมากที่สุด สภาพปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดขยะในกระบวนการก่อสร้างมี 2 ส่วนหลัก คือสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารโครงการ และสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปฏิบัติงาน โดยสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารโครงการมีสาเหตุส่าศัญที่ทำให้เกิดขยะจากการก่อสร้างคือ การสื่อสารกับส่วนปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และการขาดการวางแผนงานก่อสร้าง ส่วนสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปฏิบัติงานมีสาเหตุหลักที่สำคัญคือ คนงานขาดทักษะในการทำงาน และการแก้ไขงานเนื่องจากผลงานไม่ได้มาตรฐาน จากการออกแบบสอบถามผู้จัดการโครงการถึงการให้ระดับความสำคัญของขั้นตอนในกระบวนการจัดการ ขยะและกระบวนการจัดการขยะ พบว่าขั้นตอนในกระบวนการจัดการขยะที่โครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษให้ ความสำคัญมากที่สุดคือ การศึกษาแบบก่อนลงมือทำงาน และการสั่งงานที่ชัดเจน ส่วนขั้นตอนที่ทำให้กระบวนการจัดการ ขยะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การจัดทำแผนงานก่อสร้าง และการศึกษาแบบก่อนลงมือทำงาน

คำสำคัญ : การจัดการขยะ ขยะจากงานก่อสร้าง กระบวนการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) to study the conditions of construction waste management problems in extra-large residential building 2) to study waste management process from the construction of extra-large residential building projects and 3) to propose the construction waste management process for sustainable environment. Tools used in this study are interviewing and questionnaire which conducted to the project managers, project engineers, engineers or a person who perceived the situation on the construction site. The sample projects are the extra-large residential buildings located in Bangkok

Metropolitan Region (BMR). The sample size of interviewing is 30, while the sample size of questionnaire survey is 61. Results showed that the packages of construction material and wood materials cause the most proportion of waste from construction processes. The problems that caused waste in the construction process are separated into 2 main parts; the problems related to project management department and the problems related to operation department. The primarily problems related to the project management department are unclear communication and lack of construction planning. The problems related to operations department are lack of skilled labor and redo of unqualified work. The results from questionnaire survey showed that the study of construction drawing prior to work and the clearly instruction are the most important stage in construction waste management process. The most effective stage are the preparation of construction plan and the study of construction drawing prior to work.

Keywords: waste management, construction waste, waste management process, sustainable environment

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ยี่แพร่ โ., ยมนาค ต., & บุณย์เพิ่ม ท. (2013). การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน. Modern Management Journal, 9(1), 56–68. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11941

Most read articles by the same author(s)