ศิลปะแห่งอำนาจ

Authors

  • มานิต ศุทธิสกุล รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศุทธิสกุล ม. (2013). ศิลปะแห่งอำนาจ. Modern Management Journal, 9(1), 78–92. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11946