ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย

Authors

  • อัญญา ขันธวิทย์

Keywords:

การพยากรณ์อัตราดอกเบี้ย, ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel, การค้าตราสารหนี้, Interest-Rate Forecast, Dynamic Nelson-Siegel Model, Bond Trading

Abstract

บทคัดย่อ

ผู้ค้าตราสารหนี้ซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนระยะสั้นต้องลงทุนโดยอ้างอิงผลการพยากรณ์ระยะสั้นสำหรับอัตราดอกเบี้ย การศึกษาทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ระยะสั้นของตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel (DNS) ซึ่งเป็นตัวแบบจำลองสำคัญและเป็นที่นิยมในหมู่นักวิชาการและผู้ปฏิบัติ การศึกษาซึ่งใช้ข้อมูลรายวันของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยแบบสปอตในตลาดตราสารหนี้ไทยพบว่า การพยากรณ์ระยะสั้นช่วง 1 วัน 1 สัปดาห์และ 1 เดือนของตัวแบบให้ความแม่นยำที่ด้อยกว่าตัวแบบจำลองคู่แข่งที่เรียบง่าย อาทิ ตัวแบบจำลอง Random Walk นอกจากนั้น การพยากรณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ตัวแบบเสนอยังมีจำนวนครั้งของความถูกต้องไม่ต่างจากการเดาสุ่ม ดังนั้น ตัวแบบจำลอง DNS จึงไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย

คำสำคัญ : การพยากรณ์อัตราดอกเบี้ย ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel การค้าตราสารหนี้

 

ABSTRACT

Being short-term investors, bond traders must rely on short-term forecast of interest rates for their trades. The study tests for the short-term forecasting performance for one-day, one-week and one-month horizons of the Dynamic Nelson-Siegel (DNS) model. This model is important and is one of the most popular models among academicians and practitioners. Using daily data on Thailand’s term structure of spot interest rates, the study finds that the model performance is not satisfactory. Its forecast accuracy is poorer than simplistic models such as a random walk. Moreover, its direction-of-change forecasting is indifferent from a coin toss. Hence, the DNS model is not recommended for Thai bond trading.

Keywords : Interest-Rate Forecast, Dynamic Nelson-Siegel Model, Bond Trading

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ขันธวิทย์ อ. (2014). ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย. Modern Management Journal, 11(2), 58–73. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16938