ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม

Authors

  • ณัฐจารีย์ จินดาวงศ์
  • ปภาวดี มนตรีวัต
  • ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

Keywords:

ปัจจัยจูงใจ, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, จังหวัดนครศรีธรรมราช, Motivating Factors, Social and Security Development Volunteers, Nakhon Si Thammarat Province

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (2) เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) ศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม และ (4) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมดจำนวน 1,759 คน กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 325 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผู้ที่มีเพศ อายุ รายได้ต่างกันมีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้แก่ ความพอใจในหน้าที่งานและสัมพันธภาพ โดยตัวแปรทั้งสองสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 46.60 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (4) ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาในการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรสร้างแรงจูงใจให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น จัดสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ แก่อาสาสมัคร รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนั้น ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และควรเพิ่มจำนวนอาสาสมัครให้มากขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ: ปัจจัยจูงใจ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ABSTRACT

This research aimed to (1) study effectiveness level of the performance of Nakhon Si Thammarat Social and Security Development Volunteers on surveillance and social warning (2) compare performance effectiveness of Nakhon Si Thammarat Social and Security Development Volunteers on surveillance and social warning by personal factors (3) study motivating factors affecting the performance of Nakhon Si Thammarat Social and Security Development Volunteers on surveillance and social warning and (4) study problems, obstacles and recommendation appropriate approaches to enhance performance effectiveness of Nakhon Si Thammarat Social and Security Development Volunteers on surveillance and social warning.

This research was a survey research studying whole population consisted of 325 Nakhon Si Thammarat Social and Security Development Volunteers. Instrument used was questionnaire. Statistical tools employed were descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics, which included t-test, One-Way analysis of Variance, and multiple regression.

The results showed that (1) effectiveness level of the performance of Nakhon Si Thammarat Social and Security Development Volunteers was at high level (2) no differences were found among effectiveness levels of volunteers with differences in gender, age, and income level, while volunteers with differences in education level and occupation had different levels of effectiveness with statistical significance level at 0.05 (3) motivating factors affecting the performance were job satisfaction and volunteers relationship, both variables could predict performance effectiveness at 46.60 percent with statistical significance level at 0.05 (4) major obstacle was problem on funding support from the government, major recommendations were volunteers’ motivation should be enhanced through the provision of appropriate welfare and benefits including annual health examination, moreover, observation study should be arranged to increase the volunteers’ knowledge and experiences, lastly, numbers of volunteers in the province should be increased.

Keywords: Motivating Factors , Social and Security Development Volunteers , Nakhon Si Thammarat Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จินดาวงศ์ ณ., มนตรีวัต ป., & โภคพลากรณ์ ไ. (2014). ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม. Modern Management Journal, 11(2), 138–150. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16945

Most read articles by the same author(s)