การนำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Authors

  • ประณยา ชัยรังษี
  • เสน่ห์ จุ้ยโต
  • ชินรัตน์ สมสืบ

Keywords:

การนำนโยบายไปปฏิบัติ, การพัฒนาสังคม, สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, Policy Implementation, Social Development, the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสำเร็จของการนำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ                      (3) เพื่อศึกษาปัญหาและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการนำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น 1,230  คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จำนวน 302 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อความสำเร็จและปัจจัยที่มีผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ  โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติเท่ากับ  0.98 และด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสำเร็จของการนำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติมีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีม การจูงใจ ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วม และความผูกพันและการยอมรับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสำเร็จของการนำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (3) ปัญหาการนำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติมี 4 ประการได้แก่ ผู้บริหารขาดภาวะผู้นำ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาสังคม แนวทางการปรับปรุงการนำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติมี 4 ประการ ได้แก่ ควรพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำแบบธรรมาภิบาล ควรพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ควรสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาสังคม กำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายที่ชัดเจน

คำสำคัญ : การนำนโยบายไปปฏิบัติ, การพัฒนาสังคม, สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to study the accomplishment of Implementation of Social Development Policy of the Office of Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security (2) to study the accomplishment factors of Implementation of Social Development Policy of the Office of Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security, and (3) to study relevant problems and propose guidelines on improvement of Implementation of Social Development Policy of the Office of Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security.

Population of this research was executives and officials under the Office of Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security numbering 1,230 persons. Among these, 302 persons were selected to be sample based on stratified random sampling. Data was collected through a questionnaire concerning opinion towards the accomplishment and factors that affected the Implementation of Social Development Policy. Reliability of the questionnaire in aspect of the accomplishment of the Implementation of Social Development Policy was 0.98 whereas the aspect accomplishment factors was 0.99. Statistics used for analysis were Percentage, Average, Standard Deviation and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.

As for the result of the research, it was found that (1) the accomplishment of the Implementation of Social Development Policy was at high level, (2) factors in the aspects of teamwork, motivation, leadership, participation, and relationship and acceptance related to the Implementation of Social Development Policy positively at the statistical significance of 0.01, (3) there were 4 problems of the Implementation of Social Development Policy namely the lack of executives’ leadership, the insufficiency of practical personnel, the lack of personnel’s motivation and the problem on Social Development Policy. The guidelines on the improvement of the Implementation of Social Development Policy proposed 4 recommendations: Executives should be developed to have leadership for good governance, Personnel should be developed to have more capacity for implementation, Personnel should be boosted their morale and encouragement based on the fair performance evaluation, and Researches and studies on Social Development Policy should be conducted and clear practical guidelines should be also formulated.

Keywords: Policy Implementation, Social Development, the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ชัยรังษี ป., จุ้ยโต เ., & สมสืบ ช. (2014). การนำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. Modern Management Journal, 11(2), 151–165. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16946

Most read articles by the same author(s)