สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามบริบทวัฒนธรรม

Authors

  • สุรัญณี อุเส็นยาง
  • คณน ไตรจันทร์
  • อิศรัฏฐ์ รินไธสง

Keywords:

Organizational Health, Invariance Testing, Cultural Context

Abstract

          The purpose of this study was to test invariance of an organizational health model of local administrative organizations according to different cultural contexts using a multi-group structural equation model.  The sample group for the study consisted of 300 local administrative organizations in the Southern part of Thailand selected using proportional stratified random sampling.  A questionnaire was used to collect data that were then analyzed with a multi-group structural equation model analytical technique.

          The study found that the organizational health measurement model of local administrative organizations in the Southern part of Thailand with different cultural context had structural model invariance and parameter invariance.  However, the organizational health structural model of local administrative organizations in the Southern part of Thailand with different cultural context had structural model variance and parameter variance.  The path coefficient that caused variance was from the path of organizational commitment variable to organizational health and from the path of organizational justice variable to organizational health variable.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-08-03

How to Cite

อุเส็นยาง ส., ไตรจันทร์ ค., & รินไธสง อ. (2017). สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามบริบทวัฒนธรรม. Modern Management Journal, 14(2), 115–128. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/207720