เจาะลึกระบบการผลิตแบบโตโยต้า

Authors

  • ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

Keywords:

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า, Toyota Production System

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้เกี่ยวข้องระบบการผลิตแบบโตโยต้า ที่มุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต 7 ประการ คือ การผลิตมากเกินไป การรอคอย การขนถ่ายที่ไม่จำเป็น การมีกระบวนการมากเกินไป การมีสินค้าคงคลังเกินความจำเป็น การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น และการผลิตของเสีย โดยหลักการสำคัญของโตโยต้า ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ ปรัชญา กระบวนการ บุคลากรและหุ้นส่วนทางธุรกิจ และการแก้ไขปัญหา ระบบการผลิตแบบโตโยต้ามีแนวคิดสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ ระบบการไหลแบบชิ้นเดียว ระบบดึง การมุ่งเน้นลูกค้า การควบคุมด้วยตนเอง การมุ่งขจัดความสูญเปล่า และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Abstract

This paper is related to the Toyota Production System that emphasizes in waste reduction in production process. There are 7 items of waste that are overproduction, waiting line, unnecessary transport or conveyance, overprocessing or incorrect processing, excess inventory, unnecessary movement, and defect. Toyota principles comprise of 4 groups 1) Philosophy 2) Process 3) People and Partners and 4) Problem solving. Toyota Production System has 6 vital important concepts that are one-piece flow system, pull system, customer focus, autonomation, waste reduction, and continuous improvement.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

พงศ์ธนาพาณิช ป. (2014). เจาะลึกระบบการผลิตแบบโตโยต้า. Modern Management Journal, 12(1), 1–10. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21250