คุณภาพของเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ และการสื่อสารแบบบอกต่อของผู้ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

Authors

  • วัลลภ วสุธาดา
  • ปวีณา ค้าพุกกะ

Keywords:

คุณภาพเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ความตั้งใจซื้อซ้ำ, การสื่อสารแบบบอกต่อ, การซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต, Website Quality for Electronic Commerce, Repurchase Intention, Word of mouth Communication, Buying Products via the Internet

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (2) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (3) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารแบบบอกต่อของผู้ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าซ้ำผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 458 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.818 – 0.894 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การถดถอยอย่างง่าย และการถดถอยเชิงพหุ

            ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณภาพเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นคุณภาพของสารสนเทศ และคุณภาพของการบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสามารถอธิบายการแปรผันได้ร้อยละ 27.1 (2) ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถอธิบายการแปรผันได้ร้อยละ 65.5  (3) ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบบอกต่อของผู้ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถอธิบายการแปรผันได้ร้อยละ 43.9

Abstract

This research aims to study 1) the quality of e-commerce websites that influence consumer satisfaction when buying products via the internet, 2) the influence of consumer satisfaction on repurchase intentions via internet, and 3) the influence of consumer satisfaction on verbal communications via the internet. The research sample was 458 buyers who purchased products via the internet. The research instrument was a questionnaire with 0.818 to 0.894 reliability. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were used as analysis statistics. In addition, Pearson's correlation coefficient, simple regression, and multiple regressions analysis tools were also used.

The results show that: 1) the quality of the information and services influence the satisfaction of buying products via the internet with a 0.05 statistical significance that is able  to explain the variation for 27.1 %, 2) consumer satisfaction that influences repurchase intentions via internet showed a 0.05 statistical significance that is able to explain the variation for 65.5 % , and 3) consumer satisfaction that influenced verbal communications of the buyers showed a 0.05 statistical significance that is able to explain the variation for 43.9 %

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

วสุธาดา ว., & ค้าพุกกะ ป. (2014). คุณภาพของเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ และการสื่อสารแบบบอกต่อของผู้ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต. Modern Management Journal, 12(1), 39–49. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21254