ภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและยามาฮ่าในมุมมองของผู้บริโภคในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Authors

  • สมนึก หอมนาม
  • ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
  • เสาวภา มีถาวรกุล

Keywords:

ภาพลักษณ์ตราสินค้า, รถจักรยานยนต์, ฮอนด้าและยามาฮ่า, ภาคตะวันออกของประเทศไทย, Brand Image, Motorcycle, Honda and Yamaha, The Eastern Region of Thailand

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์บริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในมุมมองของผู้บริโภคในภาคตะวันออกของประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์บริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในมุมมองของผู้บริโภคในภาคตะวันออกของประเทศไทย (3) เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและยามาฮ่าในมุมมองของผู้บริโภคในภาคตะวันออกของประเทศไทย

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรในการวิจัยคือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย จำนวน 2,746,308 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยเก็บตัวอย่างตามสะดวก เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพลักษณ์โดยรวมของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในมุมมองของผู้บริโภคในภาคตะวันออกของประเทศไทยอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ พิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับดี ตามลำดับ คือ ภาพลักษณ์บริษัทด้วยความทันสมัย ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้วยสีสันของรถ และภาพลักษณ์บริการด้วยความสะดวก 2) ภาพลักษณ์โดยรวมของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ พิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับดี ตามลำดับ คือ ภาพลักษณ์บริษัทด้วยความคุ้นเคยของประชาชน ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้วยสีสันของรถ และภาพลักษณ์บริการด้วยความเป็นมิตรการบริการ 3) ภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและยามาฮ่าในมุมมองของผู้บริโภคในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 อนึ่งภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าดีกว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในทุกด้าน เช่น คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า และวัฒนธรรม

 Abstract

The objectives of this research were: (1) to study corporate image, product, and service of the motorcycle Brand “Honda” in the perspective of consumers in the eastern region of Thailand; (2) to study corporate image, product, and service of the motorcycle Brand “Yamaha” in the perspective of consumers in the eastern region of Thailand; and (3) to compare the brand image of Honda and Yamaha motorcycles in the perspective of consumers in the eastern region of Thailand.

This research was survey research. The research population was 2,746,308 motorcycle riders residing in the eastern region of Thailand. The samples consisted of 400 people using multi-stage sampling with convenient sample collection. The instrument used for collecting data was questionnaire. Statistical analyses were percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.

The result of the research revealed as followings. (1) The overall image of Honda motorcycle in the perspective of consumers in the eastern region of Thailand was at the good level. All aspects of the image was at the good level including corporate image with modernity, product image with colorfulness, and service image with convenience respectively. (2) The overall image of Yamaha motorcycle in the perspective of consumers in the eastern region of Thailand was at the good level. All aspects of the image was at the good level including corporate image with public familiarity, product image with colorfulness, and service image with friendship respectively. (3) The brand image of Honda and Yamaha motorcycles in the perspective of consumers in the eastern region of Thailand were statistically different with a significance level at 0.05. The brand image of Honda motorcycle was better than the brand image of Yamaha motorcycle in all aspect, including attributes, benefits, values, and culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

หอมนาม ส., ลอยฤทธิวุฒิไกร ฉ., & มีถาวรกุล เ. (2014). ภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและยามาฮ่าในมุมมองของผู้บริโภคในภาคตะวันออกของประเทศไทย. Modern Management Journal, 12(1), 62–73. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21256