ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี

Authors

  • กรกนก น้อยแนม
  • ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
  • ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

Keywords:

ความเข้มแข็ง, สถาบันการเงินชุมชน, นนทบุรี, Strength, Community Financial Institution, Nonthaburi

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรีจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการของสมาชิก ความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน และความพร้อมของสถานที่ทำการกับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จำนวน 342 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05

ผลการศึกษาพบว่าความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 อยู่ในระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมาชิกที่มีอายุ อาชีพ และระยะเวลาในการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการของสมาชิก ความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน และความพร้อมของสถานที่ทำการมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2

Abstract

The purpose of this research is three folds. First, it aimed to study the strength of Pak Kret Ruamjai 2 Community Financial Institution, Nonthaburi Province. Second, it compared the strength of such community financial institution, Nonthaburi Province classified by personal factors. And third, it studied the relationship between the confidence in the board, opinions about the management of the community financial institution, the preparedness of the office, and the strength of such financial institution. Sample group consisted of 342 members of Pak Kret Ruamjai 2 Community Financial Institution, Nonthaburi Province. Tools used to collect the data were questionnaires. Statistics used in the study included the percentages, the mean, and the standard deviation. The hypotheses were tested with the t-test, the one-way analysis of variance, and the Pearson’s product moment correlation coefficient. The statistical significance was set at the 0.05 level.

The study results showed that the strength of  Pak Kret Ruamjai 2 Community Financial Institution were moderate. Hypothesis testing revealed significant difference in opinions of members with different ages, careers, and periods of membership on the strength of Pak Kret Ruamjai 2 Community Financial Institution. Moreover, confidence to the board of members, opinions of members about the management of community financial institution, and the preparedness of the office correlated with the strength of Pak Kret Ruamjai 2 Community Financial Institution.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

น้อยแนม ก., วุฒิเมธี ย., & วงศ์กิจรุ่งเรือง ช. (2014). ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี. Modern Management Journal, 12(1), 74–89. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21257