ทุนทางสังคมที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Social Capital Affecting Knowledge Sharing of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University’s Personnel

Authors

  • Kamonwan Wanthanang

Keywords:

ทุนทางสังคม, การแบ่งปันความรู้, Social Capital, Knowledge Sharing

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา(1) ทุนทางสังคมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (2) การแบ่งปันความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ (3) ทุนทางสังคมที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 162 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า (1) บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีทุนทางสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านโครงสร้างทางสังคม  ด้านการรับรู้ และด้านความสัมพันธ์ (2) บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแบ่งปันความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ (3) ทุนทางสังคมด้านการรับรู้ และทุนทางสังคมด้านความสัมพันธ์มีผลเชิงบวกต่อการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.8)

Abstract

The objectives of this study were(1) to study social capital of supporting personnelof Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University(2) to study knowledge sharing of supporting personnel of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University and (3) to study social capital affecting knowledge sharing of supporting personnel of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University. The sample group was 135supporting personnel of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University selected by  simple random sampling method. The tool for study was the questionnaire. Statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression at the significant level of .05.The results were summarized as follows: (1)In an overview image, social capital of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat was found at high level (52.8%).Considered by each aspect from high to low level, it was found structural dimension(52.8%),cognitive dimension(52.8%) , and relational dimension(52.8%)  respectively. (2) Knowledge sharing ofsupporting personnel of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University was found at high level(52.8%) and (3) Cognitive dimension and relational dimension affected positively towardknowledge sharing of supporting personnel of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University at medium level. (52.8%)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-02-05

How to Cite

Wanthanang, K. (2015). ทุนทางสังคมที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Social Capital Affecting Knowledge Sharing of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University’s Personnel. Modern Management Journal, 12(2), 79–90. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/22061