การศึกษาสมรรถนะของกำลังพลในกองบิน 56 กองทัพอากาศ

Authors

  • Paisan Namtubtim
  • Chira Prateep
  • Papavadee Montriwat

Keywords:

สมรรถนะ, กองบิน56, กองทัพอากาศ, Competency, Wing 56, The Royal Thai Air Force

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของกำลังพลในกองบิน 56(2) เปรียบเทียบระดับสมรรถนะของกำลังพลในกองบิน 56 จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (3)ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของกำลังพลในกองบิน 56 (4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของกำลังพลในกองบิน 56

                   วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ศึกษาได้แก่ข้าราชการกองบิน 56 จำนวน 186 คนโดยศึกษาจากประชากรทั้งหมดเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์จากองค์ประกอบสมรรถนะตามแนวคิดของ David C. McClellanวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การทดสอบค่า เอฟ และการทดสอบค่า ที เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะกำลังพล

                        ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านความรู้ ทักษะ ลักษณะนิสัย แรงจูงใจและทัศนคติ อยู่ในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของกำลังพล จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลพบว่ากำลังพลที่มี อายุ ระดับเงินเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดและสังกัดแผนกแตกต่างกัน มีระดับสมรรถนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05(3) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสมรรถนะได้แก่ กำลังพลให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบไม่ชัดเจนขาดความชำนาญและขาดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ(4)แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานได้แก่ ควรส่งเสริมให้กองบิน 56 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบทักษะในสายงานต่าง ๆ และควรส่งเสริมให้กำลังพลมีวินัย มีจิตสาธารณะตระหนักถึงความสำคัญของส่วนรวม

Abstract

The objectivesof this research were (1) to evaluate competency of thepersonnel in Wing 56, the Royal Thai Air Force (2) to compare levels of the competency of personnel in Wing 56 classified by personal characteristics (3) to identify problems and obstacles of the operation in accordance with competency of the personnel in Wing 56 (4) to study guidelines to develop operational competency of thepersonnel in Wing 56.

                   The research methodology was a survey research. Population in this research was 186

personnel in Wing 56 and all of them were selected as samples. The research tool was a questionnaire adapted from relevant researches and applied from David C. McClellan’s competency concept. Data analysis was conducted by package program and described by descriptive statistics namely percentage, mean, standard deviation and by inferential statistics namely F-Test and t-Test in order to comparatively analyze the levels of competency of the personnel.

                   The results showed that (1) levels of operational competency in terms of knowledge, skill, trait, motivation and attitude were at high level (2) comparison between levels of competency of the personnel classified by personal characteristics found that the differences in age, salary, marital status, educational background and affiliation demonstrated  the differences in levels of competency with statistical significance at 0.05 (3) problems and obstacles of competency were the personnel illuminated inexplicit information of their responsibilities, lack of expertise and determination to work with alltheirpotentiality (4) guidelines to develop operational competency of the personnel were Wing 56 should promote the unit to be a learning organization, provide a system of skill test in various fields of work, motivate the personnel to follow disciplines, instill public consciousness and awareness of community at large.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-02-06

How to Cite

Namtubtim, P., Prateep, C., & Montriwat, P. (2015). การศึกษาสมรรถนะของกำลังพลในกองบิน 56 กองทัพอากาศ. Modern Management Journal, 12(2), 91–104. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/22178