การพัฒนานโยบายสาธารณะโดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ: แนวคิด รูปแบบ และข้อสังเกตบางประการ

Main Article Content

Stithorn Thananithichot
Wichuda Sathidporn

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะทั่วไปของแนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ผ่านการศึกษารูปแบบและวิธีการของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่ถูกพัฒนาขึ้นจนเป็นที่ยอมรับและมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง 3 รูปแบบ ได้แก่ กระบวนการลูกขุนพลเมือง (Citizens Jury) สภาพลเมือง (Citizens Assemblies) และการประชุมเมือง (Town Meeting) เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแนวทางและประเด็นสำคัญในการพิจารณาออกแบบหรือประยุกต์ใช้กระบวนการที่อาศัยหลักการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในการพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับประเทศไทย บทความนี้มีข้อสังเกตเบื้องต้นว่าการนำรูปแบบการปรึกษาหารือสาธารณะมาใช้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ (1) การคัดเลือกตัวแทนประชาชนเข้าสู่กระบวนการให้ครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นปัญหา (2) การจัดกระบวนการปรึกษาหารือต้องอาศัยรูปแบบและวิธีการการสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและหลากหลาย (3) การดำเนินกระบวนการที่มีลักษณะเปิดกว้างและมีข้อมูลสนับสนุนอย่างรอบด้านและเพียงพอแก่การตัดสินใจ (4) การนำผลที่ได้จากกระบวนการปรึกษาหารือไปใช้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาหรือนโยบายสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ: ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ การพัฒนานโยบายสาธารณะ

Abstract

This article discusses definitions and characteristics of deliberative democracy as a concept used in current public policy process worldwide. It presents the three well-known methods of public deliberation—Citizens Jury, Citizens Assemblies, and Town Meeting, and used them as case studies for considering a proper model of public deliberation that may apply to the Thai context. This article claims that the key principles required for making public deliberation success include: (1) a recruitment process that can assemble a large and diverse critical mass of citizens; (2) a combination of formats concerning a meaningful participation throughout the process; (3) a deliberative process that provides the participants with a great opportunity to consider a range of views and policy options; and (4) a result from the process that will be usefully applied to policy and planning decisions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles
Author Biography

Stithorn Thananithichot, King Prajadhipok's Institute

นักวิชาการผู้ชำนาญการประจำสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า