ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างเลี้ยงในจังหวัดพัทลุง

Authors

  • Parichart Maneemai
  • Phattrapong Charoenkijjarukorn
  • Thawanhatai Khamawanit
  • Chotirot Manojai
  • Khuntida Itsaradamkerng

Abstract

Abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-09-02

How to Cite

Maneemai, P., Charoenkijjarukorn, P., Khamawanit, T., Manojai, C., & Itsaradamkerng, K. (2015). ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างเลี้ยงในจังหวัดพัทลุง. Modern Management Journal, 13(1), 93–106. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/40696