ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Authors

  • Thanathip Chomchoeiwong
  • Saneh Juito
  • Chinnarat Somsueb

Abstract

Abstracts

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-09-02

How to Cite

Chomchoeiwong, T., Juito, S., & Somsueb, C. (2015). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. Modern Management Journal, 13(1), 107–118. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/40703