การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (HR in the Next Decade)

Authors

  • สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

Abstract

หนังสือเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (HR in the Next Decade) เล่มนี้เป็นหนังสืออ่านในเชิงวิชาการที่รวบรวมผลผลิตทางวิชาการในรูปแบบของบทความจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นหนังสือด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เล่มแรกๆ ของแวดวงวิชาการไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้าเป็นอย่างดีเล่มหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า เพื่อทำให้คน องค์การ และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การดำรงชีวิตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่น่าอ่านเล่มหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-06-30

How to Cite

ชะมารัมย์ ส. (2017). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (HR in the Next Decade). Modern Management Journal, 15(1), 175–182. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/65725