ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด

Main Article Content

ชุตาภา คุณสุข
เสาวภา สุราวุธ
สรศักดิ์ นาคเอี่ยม
จินตนา นรดี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุมของหอยทากบริเวณส่วนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยการสำรวจโดยตรงจากพื้นที่สวนป่ายางพาราของเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 41 แปลง ขนาดแปลงเก็บตัวอย่าง 20x20 เมตร ผลการศึกษาพบหอยทากบกทั้งสิ้น 10 วงศ์ 15 สกุล 17 ชนิด โดยพบความชุกชุมของหอยทากขัดเปลือก (Macrochlamys sp.) มากที่สุด พบทั้งสิ้นจำนวน 24 แปลง มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์เท่ากับ 54.54% รองลงมาเป็นหอยทากสยาม (Cryptozona siamensis) และ หอยเดื่อ (Hemiplecta distincta) มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์เท่ากับ 48.78% และ 43.90% ตามลำดับ การศึกษาความหนาแน่นของหอยทากบกในแปลงตัวอย่างทั้งหมด 41 แปลง พบว่า แปลงที่ 17 มีความหนาแน่นของหอยทากบกมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 033 ตัว/ตารางเมตร และพบปัจจัยที่ส่งผลต่อความชุกชุมของหอยทาก ได้แก่ ขนาดของต้นยางพารา และสายพันธุ์ของยางพารา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คุณสุข ช. ., สุราวุธ เ. ., นาคเอี่ยม ส. ., & นรดี จ. . (2022). ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 225–235. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.25
บท
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์

References

Agricultural Research Development Agency (Public Organization). (2022). Para Rubber (in Thai). Retrieved 19 March 2022, from Agricultural Research Development Agency (Public Organization): https://www.arda.or.th/kasetinfo/south/para/controller/01-02-03.php.

Boon-ngam, P., Dumrongrojwattana, P. and Matchacheep, S. (2008). The Diversity of Land Snail Fauna in Chonburi Province, Eastern Thailand (in thai). Proceedings of 46th Kasetsart University Research Conference (pp. 151-160). Jan 29 -Feb 1, 2008. Bangkok: Kasetsart University.

Boon-ngam, P., Sriyarun, J., Tanamai, S. and Dumrongrojwattana, P. (2010). Preliminary taxonomic study of land snail and freshwater mollusk species in Sakaeo Province, Eastern Thailand (in Thai). Proceedings of 48th Kasetsart University Research Conference (pp. 151-160). Feb 3–5, 2010. Bangkok: Kasetsart University.

Buahongsang, J. and Tanmuangpak. K. (2022). Species diversity and abundance of land snail in integrated agricultural areas at Mueang Loei district, Loei Province (in Thai). Khon Kaen Agriculture Journal, 50(1), 76-87.

Chidchua, W. and Dumrongrojwattana, D. (2010). Taxonomy of Land Snails in Klaeng District Rayong Province and Kaenghangmaew District Chanthaburi Province, Eastern Thailand (Gastropoda: Prosobranchia, Pulmonata) (in Thai). Proceedings of 48th Kasetsart University Research Conference (pp. 161-170). Feb 3–5, 2010. Bangkok: Kasetsart University.

Jumlong, P., Tumpeesuwan, C. and Tumpeesuwan, S. (2013). Species Diversity and Abundance of Land Snails in Sandstone and Volcanic Hills in Surin Province (in Thai). Burapha Science Journal, 18(1), 67-81.

Kongim, B. (2008). Land snail: the invertebrate influenced to livelihood of Human. Advance Science Journal Science and Technology, 8(2), 1-6.

Kerny, M.P. and Cameron, R.A.D. (1979). A Field guide to the land snails of Britain and North-west Europe. Glasglow: William Collin Sons.

Nakeim, S., Surawut, S. and Kunsook, C. (2017). Final report: Database of Biodiversity at Trat Rubber Plantation Co-operative Project, Trat Province. Chanthaburi Province: Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University.

Oke, C.O. and Chokor, U.J. (2011). Land-snail species richness in a rubber plantation in Iyanomo, Edo State, Nigeria. Bioscience Research Journal, 23(1), 63-72.

Panha, S. (1996). A checklist and classification of the terrestrial pulmonate snail of Thailand. Walkerana, 8, 31-40.

Panha, S. and Burch, J.B. (2005). An Introduction to the Microsnails of Thailand. Malacological Review, 37/38, 1-155.

Pettingill, O.S. (1969). A Laboratory and Field Manual of Ornithology. United States: Bures Publishing Company.

Promkerd, P., Nookarn, P., Rintarak, D., Klakaeng, S. and Kaewta, S. (2011). Survey of snails and slugs in green house (in Thai). Annual Report 2011. Bangkok: Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture.

Rintarak, D., Kanjananithipat, N., Eimsuwannasuk, A. and Kaewta, S. (2017). Species diversity of terrestrial pets snails in Agricultural Ecosystem and environment in Thailand (in Thai). Annual Report 2017. Bangkok: Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture.

Sasang, C., Tumpeesuwan, C. and Tumpeesuwan, S. (2018). Species diversity of land snails in some small forest patches in Si Sa Ket Province (in Thai). Science and Technology Journal Mahasakham University, 37(1), 85-97.

Srihata, S., Tumpeesuwan, C. and Tumpeesuwan, S. (2010). Species Diversity, Abundance and Habitats of Land snails in a Square Kilometer on Phu No, Kalasin Province (in Thai). Science and Technology Journal Mahasakham University, 29(4), 359-371.

Tanmuangpak, K., Tadee, V., Sukongjaroen, R. and Chummak, P. (2017). Land Snail Diversity in Limestone Caves at Pha Ngam Forest Park, Loei Province (in Thai). Proceedings of 4th Kampangpetch Rajabhat University Research Conference (pp. 1195-1204). December 22, 2017. Kampangpetch Province: Kampangpetch Rajabhat University.

Tumpeesuwan, C. and Tumpeesuwan, S. (2010). Species diversity and abundance of land snails in Phu Thok Noi, Nong Kai Province (in Thai). Science and Technology Journal Mahasakham University, 29(3), 298-307.