วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-30

ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา

ทัศริยา กลิ่นขจร, สิรินญา กุลวงค์, จิดาภา ปัททุม, สิทธิชัย ใจขาน, สมเจตน์ ทองดำรงธรรม, ถนัดกิจ ชารีรัตน์

182-190

ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านอัดแท่งจากฝักหางนกยูงฝรั่งและฝักมะค่าโมง

พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์, เกวรินทร์ กะตะศิลา, วิภาดา บาททอง, ยุวธิดา มะเดื่อ, พิศาล สมบัติวงศ์

202-214

ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด

ชุตาภา คุณสุข, เสาวภา สุราวุธ, สรศักดิ์ นาคเอี่ยม, จินตนา นรดี

225-235

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ศาสตรา บุญญาจันทร์, ประสาน มืดภา, ศิริวรรณ คลังทอง, ธนวิทย์ จีรุพันธ์, ศราวุธ แสนการุณ, สุพจน์ สีบุตร

299-309