ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้สะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรม ที่ส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Main Article Content

ดวงใจ โชว์ทะเล
พีรพงศ์ บุญฤกษ์
ศุภษิกานต์ ลบบำรุง
นุสรา มูหะหมัด
กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์

บทคัดย่อ

การเรียนรู้ในปัจจุบันต้องสามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้สะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรมให้นักเรียนได้สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานความร้อน โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้สะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรมที่ส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 2) เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์รายหน่วยเรื่อง พลังงานความร้อน ระยะเวลา 9 ชั่วโมง แบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและแบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จำนวน 40 คน การจัดชั้นเรียนเป็นแบบคละนักเรียนทำให้นักเรียนแต่ละห้องมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบทีในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.94) 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรมมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรมในระดับมากที่สุด

Article Details

How to Cite
โชว์ทะเล ด., บุญฤกษ์ พ., ลบบำรุง ศ., มูหะหมัด น. ., & นทีสินทรัพย์ ก. (2022). ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้สะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรม ที่ส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 6(1), 74–90. https://doi.org/10.14456/jsse.2023.8
บท
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

References

Boonprakom, P., Chindanurak, T. and Chaowakeratipong, C. (2021). The Effects of STEM Education Activities Management in the Enjoying Electronics Course on Innovative Thinking and Attitudes Towards Science of Mathayom Suksa III Students at Laboratory School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University (in Thai). Journal of Education Thaksin University, 21(1), 118-134.

Chaemchoy, S. (2012). Concept of Innovation for School Management in the 21st Century (in Thai). Journal of Education Naresuan University, 14(2), 118-128.

Department of disease control. (2022). Coronavirus (2019-nCoV) situation reports. Retrieved 8 April 2022, from Department of disease control: https://covid19.ddc.moph.go.th/

Education Center. (2021). Online learning (in Thai). Retrieved 8 November 2021, from EDUCATION CENTER: https://www.educatorroundtable.org/Online learning/

Kareeme, S. (2017). The use of engineering design processes to enhance creativity and problem solving skills. Part 1. (in Thai). Retrieved from: http://oho.ipst.ac.th/edp-creative -problem-solving1/

Lertdechapat, K. and Faikhamta, C. (2021). Engineering Design Process: A Drive of STEM Activities (in Thai). Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning, 12(2), 356–368.

Prajan, O. and Chaemchoy, S. (2018). Administrative Model for Development Teacher’s Innovative Thinking Skills in the Basic Education School (in Thai). The Far Eastern University Academic Review Journal, 12(1), 156-168.

Puchongprawet, J. and Chantraukrit, P. (2020). Effects of Science Project Instruction using Engineering Design Process on Creative Problem Solving Abilities of Lower Secondary School Students under the Office of the Higher Education Commission (in Thai). An Online Journal of Education, 15(2), OJED1502036-11.

Putwattana, N. (2018). Engineering Design and Biomimicry in STEM Education (in Thai). STOU Educational Journal, 11(2), 31–42.

Ratchawet, A., Suphimas, M. and Chaijalearn, Y. (2019). An Action Research on a STEM Education Learning with an Engineering Design Process in Conjunction with Local Wisdom for Lower Secondary School Students (in Thai). Journal of Graduate Research, 10(1), 41-55.

Rattanasubsiri, P. (2020). 5 impacts of COVID-19 in 2020 (in Thai). Retrieved 8 November 2020, from TrueID: https://news.trueid.net/detail/VGJ91QAkKvqN

Srisuwan, S. (2020). Online Innovators: Inventions and Modern Science Projects (in Thai). Thai Journal of Physics, 37(3), 106–116.

Thanormchayathawat, B., Vanitsuppavong, P., Niemted, W. and Portjanatanti, N. (2016). 21st Century Skills: A Challenge for Student Development (in Thai). The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(2), 208-222.

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2021). Comparison of concepts and skills in science, technology, engineering, and mathematics (in Thai). Retrieved 26 July 2021, from StemEdthailand: http://www.stemedthailand.org/ Comparison of concepts and skills in science, technology, engineering, and mathematics/

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2021). STEM Education and Engineering Design (in Thai). Retrieved 26 July 2021, from StemEdThailand: http://www.stemedthailand.org/ STEM Education and Engineering Design/

Tongkhang, P., Teemuangsai, S., and Simmatun, P. (2018). The Development of Integrated Online Learning Model Based on STEM education in order to Enhance Critical Thinking ability of Students in Secondary Education Level (in Thai). Rajabhat Maha Sarakham University Journal, 12(2), 209-219.

Waiprom, W., Voravitrattanakul, P., and Meesup, P. (2022). The Development of Instruction Package of Stem Education in Science via QR Code on Force and Motion for Secondary 3 Students of Wangchaekloy School (in Thai). Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University, 9(1), 149-162.

Wayo, W., Charoennukul, A., Kankaynat, C. and Konyai, J. (2020). Online Learning Under the COVID-19 Epidemic: Concepts and Applications of Teaching and Learning Management (in Thai). Regional Health Promotion Center 9 Journal, 14(34), 285-298.