วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 6 เล่มที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

เผยแพร่แล้ว: 2023-03-20

การสกัดหาสารสำคัญจากกากถั่วเหลือง เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและสารบำรุงผิว

อรรถพล ดวงสวรรค์, ธนวรรณ พันธ์เกตุ, รมิตา ชัยศรีโสภณกิจ, พชรวรรณ จันทรมงคล, บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล, อรอุมา พันธ์เกตุ

1-9

การศึกษาการใช้ขี้เลื่อยกฤษณาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ฉัตรมงคล สีประสงค์, เสาวภา สุราวุธ, สรศักดิ์ นาคเอี่ยม

31-39

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่ส่งเสริมสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเฉพาะที่เน้นการคิดขั้นสูง

ชาตรี ฝ่ายคำตา, ธาฤชร ประสพลาภ, อนุพงศ์ ไพรศรี, เขมวดี พงศานนท์, นิอร ภูรัตน์, กุลธิดา สะอาด

63-73