ความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยในยุคชีวิตวิถีใหม่

SOCIAL INEQUALITY IN THAILAND IN THE NEW NORMAL

ผู้แต่ง

  • พระณัฐวุฒิ พันทะลี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระมหาวิรุธ วิโรจโน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • อาทิตย์ แสงเฉวก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระเดชา นามวงษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • วีรนุช พรมจักร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ความเหลื่อมล้ำ, สังคมไทย, ยุคชีวิตวิถีใหม่

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยในยุควิถีใหม่ ซึ่งความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมีมานานและเป็นปัญหาเรื้อรังที่สะท้อนถึงความแตกต่างในการเข้าถึงชีวิตที่มีคุณภาพรวมถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงที่รัฐจัดให้ด้วย ยิ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชี้อโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก “ยุค New normal” เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้อง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากที่เคยออกจากบ้านเพื่อไปทำงานไปโรงเรียนต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้าน ทำให้เกิดช่องว่างของรายได้และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบระยะยาวไปสู่ความเหลื่อมล้ำในสังคม อย่างไรก็ตามวิกฤตครั้งนี้ได้ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้หันมามองเห็นปัญหาของความเหลื่อมล้ำและได้มีประสบการณ์ตรงกับระบบสวัสดิการของรัฐ ซึ่งอาจทำให้ทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เอื้อต่อการผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย วิกฤตครั้งนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีในการลงมือผ่าตัดโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่และปัญหาเรื้อรังที่มีอยู่แล้วในคราวเดียวกัน เพื่อสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมกันและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31