ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2565): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2565): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2023-01-15

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ