ความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองขวาง จังหวัดตราด

ผู้แต่ง

  • ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • อรอนงค์ พงษ์กลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • มธุรส สกุลทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ปวันรัตน์ ทรงนวน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • พัทธกฤษฏิ์สมจิตพันธโชติ อนุรุทธ์หรรษานนท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

ระบบสุริยะ, เทคโนโลยีความจริงเสริม, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์,สื่อการเรียนรู้

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองขวางโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 30 คน ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ ครั้งนี้ใช้โปรแกรมยูนิตี้ในการจัดทำโดย แบ่งฟังก์ชัน

การทำงานเป็น 3 เมนูหลัก ได้แก่ เมนูสแกนเมนูแนะนำ เมนูสาธิต และสื่อการเรียนรู้นี้ใช้ควบคู่กับหนังสือเออาร์ เรื่องระบบสุริยะ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นผู้พัฒนาได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะ บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อให้สื่อมีผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ข้างต้น จึงมีการนำสื่อการเรียนรู้ให้ผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจแล้วนำมาวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ใน การหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 ตามสมติฐานที่ผู้พัฒนา ได้ตั้งไว้ข้างต้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31