ภาวะผู้นำในองค์การสถานศึกษา

ผู้แต่ง

  • สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
  • สาธกา ตาลชัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของสถานศึกษา

บทคัดย่อ

ความสำคัญขององค์การสถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนเป็นแก่นหลักของการพัฒนาประเทศ เป็นรากฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ เพราะหากว่าคนไร้ซึ่งความรู้ความสามารถแล้วประเทศชาติมีแต่จะมุ่งหน้าไปสู่ทางที่มืดบอด การที่จะสร้างคนที่ดีมีคุณภาพยอดเยี่ยมและทันต่อโลกยุคปัจจุบันได้นั้น ต้องอาศัยองค์การสถานศึกษาเป็นสำคัญอันดับแรก สถานศึกษาเป็นที่ให้ความรู้ ให้คนได้มีแนวคิดทันต่อสถานการณ์ได้ ในสถานศึกษาจึงควรให้ความสำคัญที่ต้องเลือกผู้นำที่มีความสามารถอย่างแท้จริง มีภาวะผู้นำที่ผู้ตามสามารถเข้าถึงได้อย่างไร้ขอบเขตจำกัด เช่นนี้จึงจะสามารถสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติได้อย่างแท้จริง มีคนดีคนเก่งคนฉลาดยิ่งมาก ประเทศชาติยิ่งมีความเจริญมากขึ้นตามสืบไป 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31