ปัจจัยแห่งความสำเร็จของทีมกีฬาตะกร้อหญิงในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กฤชญา พุ่มพิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์องค์ประกอบ กีฬามหาวิทยาลัย ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ทีมกีฬาตะกร้อหญิง

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จของทีมกีฬาตะกร้อหญิงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ 2) วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยแห่งความสำเร็จของทีมกีฬาตะกร้อหญิงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การดำเนินการวิจัยในระยะแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 11 คน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการบรรยายข้อมูลแบบอุปนัยและตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้า ส่วนการวิจัยในระยะต่อมาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 260 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีวาริแมกซ์

          ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของทีมกีฬาตะกร้อหญิงมีทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านศักยภาพของนักกีฬา ปัจจัยด้านนโยบายและ


การสนับสนุน ปัจจัยด้านจิตวิทยาการกีฬา ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการทีม และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางแห่งความสำเร็จในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาตะกร้อหญิงแห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาพัฒนาเป็นข้อคำถามได้ทั้งหมด 26 ข้อ และ 2) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ พบว่าข้อคำถาม 26 ข้อ สามารถสกัดองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ คือ (1) องค์ประกอบปัจจัยภายใน (2) องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักกีฬา (3) องค์ประกอบสิ่งอำนวยความสะดวก (4) องค์ประกอบการบริหารและการจัดการทีม (5) องค์ประกอบปัจจัยภายนอก แต่ละองค์ประกอบมีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 และทุกองค์ประกอบสะสมความแปรปรวนที่อธิบายได้รวมร้อยละ 72.923

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31