การสำรวจทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาตลาดค้าปลีกริมน้ำของชุมชนริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ธมลวรรณ ธีระบัญชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • มณฑล จันทร์แจ่มใส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • สุรางค์รัตน์ แสงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ธนิดา ศุภรังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำสำคัญ:

ตลาดน้ำ, ทุนชุมชน, คลองลาดพร้าว, การพัฒนาตลาด, การค้าปลีก

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อสำรวจและวิเคราะห์จุดเด่นทุนชุมชน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุนภูมิปัญญา ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนการเงิน ทุนสิ่งก่อสร้าง และทุนเศรษฐกิจ สำหรับการพัฒนาตลาดค้าปลีกริมพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว ที่จะทำให้ทราบถึงการกระจายตัวของทรัพยากรที่ในแต่ละชุมชนมี อันเป็นประโยชน์ต่อการเลือกชัยภูมิที่ตั้งตลาดที่มีศักยภาพในการดึงดูดให้ผู้คนได้มาจับจ่ายและท่องเที่ยว เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจาก 5 เขตพื้นที่ พื้นที่ละ 10 ตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ริมคลองลาดพร้าวนี้มีทุนชุมชนที่โดดเด่น ประกอบด้วย การมีผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา การมีศูนย์การเรียนรู้จำนวนมาก หลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ การมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนำเที่ยว การมีงานฝีมือขั้นสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะพื้นที่ การมีประเพณีประจำปีที่สืบทอดกันมา การมีชัยภูมิที่ตั้งอยู่ใกล้กับไชน่าทาวน์ 2 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวจีนและตลาดยิ่งเจริญ สิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งมีการออกแบบที่สวยงามทั้งภายนอกและภายในมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่ การมีที่จอดรถจำนวนมาก การมีพื้นที่ว่างสำหรับเป็นจุดตั้งตลาดได้หลายจุด การมีการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบคมนาคมครบทุกรูปแบบ

References

กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์. (2561). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. วาสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(28), 163-176.

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ. (2560). การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำ ในลุ่มน้ำภาคกลางอย่างยั่งยืน. วาสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 1(1), 99-130.

ทศพร แก้วขวัญไกร. (2562). เศรษฐกิจชุมชน: การสะสมทุนชุมชนเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 17(1), 69-83.

ปัทมา โกเมนท์จำรัส. (2562). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารช่อพะยอม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30(2), 249-258.

ปัทมาพร สุขใจ. (2564). แนวทางพัฒนาตลาดริมน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีลุ่มน้ำ กรณีศึกษาตลาดเก่าศรีประจันทร์ ตลาดเก่าท่าช้าง ตลาดเก่าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วาสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 15(2). 188-198.

พราว อรุณรังสีเวช. (2563). การวิเคราะห์เนื้อหางานการศึกษาตลาดน้ำ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11(1). 92-107.

พิมพงา เพ็งนาเรนทร์. (2564). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ของตลาดน้ำภาคกลาง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 4(1), 85-99.

โพสซิชั่นนิ่ง. สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเคาะดัชนีค้าปลีกครึ่งปี 60โต 3% แต่จับจ่ายยังไม่สดใสพึ่งรัฐลงทุน. เรียกใช้ เมื่อ 6 กรกฎาคม 2565. จากhttp://www.positioning.com/1126352.

รัศมี อุตเสนา. (2559). ตลาดน้ำกับการทำหน้าที่พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 6(3), 58-68.

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร. เรียกใช้เมื่อ 6 กรกฎาคม 2565 จาก http://www.203.155.220.117.8080/BMAWWW/html_market/detail.php?id=9.

ศศิกาญ พลายกุมพล. (2564). การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน. วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 21(2),177-193.

สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม. (2560). ตลาดนัดชุมชนเป็นเศรษฐกิจฐานรากของจุดเริ่มต้นกระบวนการโลจิสติกส์: กรณีศึกษาตลาดนัดชุมชนบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 10(2), 197-212.

สุปราณี จันทร์ส่ง. (2558). การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง. วาสารวิจัยและพัฒนา วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์, 10(3), 273-283.

อรรนพ เรืองกัลป์ปวงศ์. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำ จังหวัดนนทบุรี. วาสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 10(3), 7-21.

Krungsri Researech. (2020). 2020-2022 Thailand Industry Outlook. Bangkok: Bank of Ayudhaya. Matara

Suansri. (2017). The Development Guidance and Tourism Promotion Effect to Bang

Num Phung Floating Market. Journal of Cultural Approach, 18(39), 41-55.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29