ความสามารถพยากรณ์ของข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีต ในการพยากรณ์กำไรในอนาคต

Main Article Content

กุสุมา ดำพิทักษ์
พนารัตน์ ปานมณี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถพยากรณ์ของข้อมูลผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตในการพยากรณ์กำไรในอนาคต  รวมทั้งผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่ส่งผลต่อความสามารถในการพยากรณ์  ศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานทางการเงินเป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ความสามารถในการพยากรณ์ จัดเก็บข้อมูลจาก SET SMART และข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 ใช้สถิติวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและสถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ความสามารถในการพยากรณ์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05


          ผลการศึกษาในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พบว่ากำไรจากการดำเนินงานมีความเหมาะสมในการพยากรณ์กำไรในอนาคตล่วงหน้า 1 ปี และ 3 ปีมากกว่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน กระแสเงินสดอิสระ และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในขณะที่กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีสามารถพยากรณ์สูงสุดในการพยากรณ์กำไรล่วงหน้า 2 ปี สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กำไรจากการดำเนินงานมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ดีกว่า กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสดอิสระ ปัจจัยที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่ส่งผลต่อความสามารถในการพยากรณ์อย่างมีนัยสำคัญคือ ขนาดขององค์กร และความเสี่ยงทางตลาด


Predictability of Past Firms’ Performances for Future Earnings


ABSTRACT


This research investigated the predictability of past financial performances on future earnings and the effects of financial and non-financial factors on the predictability.  This research focus on Thai listed companies in Agro & food industry compared with Technology industry.  The study used secondary data collected from SET SMART and SET data of Thai listed companies during the period 2005 to 2010.  Simple and Multiple regression analysis statistical method was used for analysis the predictability at 0.05 significant level.


The findings showed that earnings had higher predictability for 1 and 3-year-ahead earnings prediction in Agro & food industry than operating cash flows, free cash flows and comprehensive income.  Whilst, comprehensive income had appropriated predictability for 2-year-ahead earnings prediction.   The future earnings prediction in Technology industry, it found that operating earnings had higher predictive ability than comprehensive income, operating cash flows and free cash flows.  The results revealed that firm size and market risk were significant effects on the predictability of past financial performance. 

Article Details

Section
Articles