Published: 2017-12-04

มุ่งสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

อนันต์ วัฒนกุลจรัส, พรเพ็ญ วรสิทธา, อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

1-20

กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดนุวัศ สุวรรณวงศ์, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ชิดชนก เชิงเชาว์

46-76