ปัจจัยทางธุรกิจและทุนปัญญาที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทย ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

ณัฎฐ์เอก กุลฐากรเสฎฐ์
ปริญ ลักษิตามาศ
ศิวารัตน์ ณ ปทุม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทุนปัญญาและกลยุทธ์การตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทย  ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศึกษาปัจจัยทางธุรกิจแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทย และทุนปัญญาที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ธุรกิจแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยมีการใช้ทุนปัญญาในระดับมากทั้งด้านโครงสร้าง ด้านทุนมนุษย์ และโดยรวม รวมถึงมีการวางกลยุทธ์การตลาดในระดับมากทั้งด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และโดยรวม รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับคิดเป็นร้อยละ 61.2 อิทธิพลเชิงสาเหตุพบว่า ปัจจัยทางธุรกิจแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยได้แก่ ลักษณะของกิจการ ลักษณะความเป็นเจ้าของ ระยะเวลาดำเนินกิจการ ประเทศอาเซียนที่ทำการตลาด ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและ/หรือจำหน่าย ผลการดำเนินกิจการในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การทำการตลาดอาเซียนในลักษณะการคอรัปชั่น และปัจจัยทางทุนปัญญา    มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญ    ทางสถิติ 0.05


Business and Intellectual Capital Factors Influencing on Marketing Strategies for Thai Clothing Fashion in AEC Market


Abstract


            The objectives of this research were to study 1) Levels of Intellectual Capital and marketing strategies for Thai Clothing fashion in AEC market and 2) business and intellectual capital factors influencing on marketing strategies for Thai Clothing fashion in AEC market. The findings indicated that Thai clothing of fashion business contained intellectual capital at high level in terms of structural capital and human capital. In addition, it had marketing strategic planning at high level in overall aspects of convenience to buy, communication, consumer wants and needs, consumer’s cost. The model fitted the data and had ability to predict at good level and acceptably at 61.2 percent. According to the causal effect, it was found that factors on Thai clothing of fashion business comprising sizes, owners, times in business, countries’ market in ASEAN, kinds of products and current outcomes compared to previous year. Meanwhile, Marketing in AEC of corruption and intellectual capital had effect on Thai clothing of fashion business to the AEC market at statistically significant of the 0.05 level.


 

Article Details

Section
Articles