องค์การนวัตกรรม: มโนทัศน์ และตัวแบบเชิงทฤษฎี

Main Article Content

อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

Abstract

บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อค้นหาความหมาย คุณลักษณะ และเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การนวัตกรรม เพื่อนำมาสร้างตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาวิจัย  ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม  จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า องค์การนวัตกรรม  หมายถึง องค์การที่มีระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน  กระบวนการ รวมถึงการบริหารจัดการ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ องค์การมีการบริหารจัดการนวัตกรรมนั่นเอง โดยองค์การนวัตกรรม ประกอบด้วยคุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ 1) การนำองค์การเพื่อนวัตกรรม 2) โครงสร้างองค์การที่เอื้อต่อการบริหารจัดการนวัตกรรม 3) บรรยากาศองค์การที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 4) ระบบงานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร  นอกจากนี้  ยังพบเงื่อนไขสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การนวัตกรรม ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ องค์การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมองค์การ  ผลการศึกษาในครั้งนี้ช่วยให้องค์การมีแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมที่มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน


Innovative Organization: Concept, and Theoretical Model


Abstract


This article provides a literature review of innovative organization in terms of its definitions, characteristics, and relevant main factors for building theoretical model. I have used the model as an initial conceptual framework of my research. In addition, it is very important for an organization to be an innovative organization. The study finds that an innovative organization refers to the organization that has management systems facilitating improvement or development of products, programs, processes, and managements. In other words, an innovative organization is the organization that has innovation management. This review concludes the crucial characteristics of innovative organization are found to compose of four main elements: 1) innovation leadership; 2) organizational structure to support innovation management; 3) organizational climate to promote learning, creativity, and innovation; and 4) work systems to support personnel’s creative ideas. Furthermore, it also finds three main factors which are relevant to innovative organization: 1) learning organization; 2) knowledge management; and 3) organizational culture. This findings support organizations to develop for being an innovative organization that is able to achieve sustainable innovativeness.

Article Details

Section
Articles