อิทธิพลของภาวะผู้นำต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของแพทย์และทันตแพทย์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

ชิตวันพัทณ์ วีระสัย
ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง และแบบแลกเปลี่ยน ต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มตัวอย่างคือ แพทย์และทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความพึงพอใจในงานของแพทย์และทันตแพทย์สามารถสัมฤทธิผลได้โดยผ่านภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ส่วนความผูกพันต่อองค์การของแพทย์และทันตแพทย์สามารถสัมฤทธิผลได้โดยผ่านภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน


The Influences of Leadership on Job Satisfaction and Organizational Commitment of Medical Doctors and Dentists on ASEAN Economic Community Context


Abstract
This research aims to examine the influences of transformational and transactional leadership on job satisfaction and organizational commitment on ASEAN Economic Community context. The sample is medical doctors and dentists in Bangkok’s private hospitals. Questionnaire was employed as a tool to collect data. The data analysis used in this study base on multiple regression technique. Results revealed that transformational leadership and transactional leadership significantly influence job satisfaction, while transactional leadership significantly influences organizational commitment. However, transformational leadership does not significantly influence organizational commitment. The practical implications of these findings indicate that job satisfaction of medical doctors and dentists can be achieved through transformational leadership and transactional leadership. Also, organizational commitment of medical doctors and dentists can be achieved through transactional leadership.

Article Details

Section
Articles