การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะและบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยที่มีต่อการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ

Main Article Content

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

Abstract

ในปัจจุบัน การส่งมอบคุณค่าให้แก่องค์การผ่านกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหน้าที่สำคัญของนักทรัพยากรมนุษย์ในทุกองค์การ แต่กลับมีการศึกษาเชิงประจักษ์จำนวนน้อยที่ยืนยันบทบาทดังกล่าวของนักทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของสมรรถนะและบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยที่มีต่อการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ ตามแนวคิดที่ Ulrich & Brockbank (2005) ได้เสนอไว้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักทรัพยากรมนุษย์จากองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไทย จำนวน 368 คน ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการแสดงบทบาทที่สร้างคุณค่าของนักทรัพยากรมนุษย์ไทย ให้แก่หน่วยงาน ผ่านแนวปฎิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้านตามลำดับความสำคัญ คือ การสนับสนุนระบบการทำงานภายในองค์การ การบริหารข้อมูลและการสื่อสารขององค์การ การเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการส่งมอบคุณค่าผ่านการบริหารผลการปฏิบัติงานภายในองค์การให้มีประสิทธิผล การวิเคราะห์ Bootstrapping ยังพบว่า สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิทางอ้อมต่อการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ โดยมีบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแปรคั่นกลาง ในตอนท้าย ผู้วิจัยยังได้จัดทำข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยตลอดจนเสนอแนะ แนวทางเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต

Article Details

Section
Articles